در این تلگراف خمینی به صورت رسمی و کاملا شفاف با حق رای و کاندید شدن زنان و سایر ادیان مخالفت میکند. "دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی اسلام را در رای دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به...
دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) «... و هنگامی که او را دید، گفت: خداوندا، به کجا می روی؟  خداوند (عیسی مسیح) به او گفت: به رم می روم تا...
مدیر شبکه مستند گفت: تلویزیون دست انقلابی‌هاست. اگرچه انقلابی بودن هم باید در دل آدم‌ها باشد و ظاهر ملاک نیست، منتهی مهمتر این است که باید دید چقدر میدان عمل وجود دارد. حرفم این است که برخی افراد از...
آنچه که در قاموس اسلام ناب محمدی، در تمامی مذاهب و زیر مجموعه های آن، کم ترین معنائی از اعراب را در خود ندارد. ایجاد صلح و دوستی میان تمامی ساکنان این کره خاکی است؛ که البته در ظاهر...
عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) نقشه پشت پرده برای خاورمیانه مساله این بود که غربی ها به این نتیجه رسیدند که دولت های مدرن و مترقی که در خاورمیانه از آنان پشتیبانی می کنند...
۲۰ اسفند ۱۳۲۴-ترور احمد کسروی به همراه منشی دفترش در اتاق بازپرسی ساختمان کاخ دادگستری تهران به ضرب «گلوله و ۲۷ ضربه چاقو» که توسط گروه اسلامگرای «فدائیان اسلام» انجام شد. ۲۱ بهمن ۱۳۲۶-ترور محمد مسعود روزنامه نگار توسط...
در طول هزاران سال شاهنشاهی در ایرانزمین، سلسله های گوناگونی بر سر کار آمده و رفته اند؛ که بعضی از پادشاهان آنها، نه فقط درکهندیار خودمان، بلکه در سراسر این کره خاکی هم، به شهرت زیادی رسیدند؛ و کنش...
قیام نقاب یا قیام پایگاه شاهرخی که بعدها توسط شورشیان 57 به نام کودتای نوژه معروف شد، حرکتی نظامی بود که چندی پس از به قدرت رسیدن شورشیان در ایران، توسط تنی چند از افسران ارتش شاهنشاهی ایران و با تمرکز افسران نیروی هوایی شاهنشاهی برای بازگرداندن نظام مشروطه، دکتر شاپور بختیار بعنوان...
هم میهنان عزیز، امروز، نام و خاطرۀ زنان و مردان آزادیخواهی که در قیام هجدهم تیرماه ۱۳۵۹ نقد جان بر سر آرمان رهایی ایران نهادند، در چشم همه ما، حرمت و درخشش ویژه یی یافته است. آنها درد ایران داشتند و...
هیچ موجود عاقل و غیرتمندی، بی کار و منفعل نمی نشیند؛ تا که دشمن قسم خورده اش، به تهدیدهای خویش جامه عمل بپوشاند؛ و او را از پای در بیاورد. از پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ خورشیدی، که خمینی بعد از...