محاکمه ی احمدی نژاد یا رهبر؟ مسئله این است؛ نوشتاری از محمد نوری زاد

0
144

محمد نوری زاد، نویسنده و مستندساز ایرانی و منتقد نظام در تارنمای خود نوشتاری زیر عنوان ” محاکمۀ احمدی نژاد یا خامنه ای” را انتشار داده که در پی می آید:

دیده ام که یک چند نفری مرا به ” رهبرستیزی” نواخته اند. که یعنی فلانی سریک نخ را گرفته ومرتب کشان کشان می کند واین نخِ رهبرستیزی را ول نمی کند. ویعنی: یک جورهایی برای خودش وبرای مخاطبانش سرگرمی درست کرده است. که می گویم: این کمال کم لطفی به آسمان بلند خرد است. درآسمان خرد، هرآنچه که ازنقطه ای به نقطه ی دیگرکوچ می کند، ازجوهردرستی وکمال وعلم سود می برد. ومن، تلاش کرده ام دراین یک چندسالی که به تازگی متولد شده ام، هرچه را که ازخرد بهره ندارد کناربگذارم. اگرچه به بهای حذف خودم بینجامد. شما بگو: مگرکاری ومسئولیتی وتصمیمی واراده ای دراین سرزمین بلازده هست که مستقیم وغیرمستقیم به شخص رهبرمربوط نباشد؟ واقعیت این است که: من، سرچرخاندن به سمت سایرمسئولان را وقت تلف کردن می دانم. که همه ی شان بی استثناء، ترسیده ومطیع ومجیزگوی رهبرند. به همین دلیل، پرداخت مکررمن به شخص رهبراست که جماعتی را مسئله داروعبوس می کند.

با اطمینان می گویم: تمام عتابها ونکته پردازی های من به شخص رهبر، هزارهزارمرتبه کاری تر ومفیدتروبایسته ترازمجیزگویی ها وچاپلوسی ها وخوشرقصی های جماعتی است که دراطراف ایشان پرسه می زنند وبا پمپاژ دروغ، وصحنه پردازی های مشمئزکننده، به فریب وی همقسم شده اند.

بعنوان مثال، من وجمعی دیگرازهمراهانم دریک قلم بخاطرنقد رفتاری آقای احمدی نژاد – وبه تعبیرقاضیِ مآمور: به جرم توهین به احمدی نژاد- هرکدام سه ماه ویک روز زندان کشیده ایم. یعنی ما آن روزها به مفسده هایی ازاحمدی نژاد اشاره می کردیم که این اواخر واگویه کردن آن مفسده ها به تفریح مسئولان ومنتقدان ومتفکران ومتخصصان بدل شده بود وبدل شده است. بی آنکه زندانی درکاراینان باشد.

دوستانه به رهبرمی گویم: درهرخیانت ودزدی وخرابکاری وجاروکردن اعتبارجهانی وفریبکاریِ احمدی نژاد، مستقیماَ شما سهیم ومقصرید. بخدا سوگند، اعلام این که شما درفجایع وخیانت ها ودزدی هایی که احمدی نژاد برسرما ونسل های برنیامده ی ما آوارکرده، شریک ومقصرید، مطلقاً ازآن معرکه ی” رهبرستیزی” انرژی نمی گیرد. بل واقعیت وحقیقت مؤکدی است که: همه ی هیمنه ی دستگاه شما اگرکه با هزارادله وتوجیه دست بکارشوند، هرگزبه رفع ورجوع آن توفیق نخواهند یافت. مرا چکاربه این که با “رهبرستیزی” به اقناع وترمیم نداشته های خود اقدام کنم؟ وبا کشاندن پای شما به معرکه ی دزدی های آشکاراحمدی نژاد، برای خود معرکه ای دیگربپا کنم؟ شما اگرهمه ی دنیا را وجب به وجب بگردید، دوست ورفیقی مطلوب ترومشفق ترازمن نمی یابید. چرا که من شما را به روزهای سرفرازی ترغیب می کنم، وهمزمان با من، جماعتی درهمان بیت رهبری، شما را سایه به سایه به سمت روزی می برند که ازجناب شما بشاراسدی دیگربرآورند.

به رهبرمی گویم: درهردادگاه صالحه ای که خود جناب شما مشخص بفرمایید، احمدی نژاد باید محاکمه شود. بخاطرنجاساتی که برسروروی ایران وایرانی افشانده. وحتماً دراین دادگاه باید به نقش وسهم شخص شما درپراکنش این آلودگیها اصرارشود تا مختصری ازمیزان جرم یا جرمهای جناب شما آشکارگردد. دیروز دیدم که نمایندگان پوک مغزخبرگان رهبری، باردیگربه محضرحضرت شما شرفیاب شدند وازشما خواستار رهنمود شدند وشما مفصل ازوظایف وبایستگی های دیگران سخن راندید وهرگزنیز – مثل همیشه – به خطاها وخسارات خود اشاره نفرمودید! ای وای اگرکه بقدرذره ای خردل دردل این خبرگان وخفتگان غیرت می بود، جناب شما را بخاطرخطاها وآشفتگی ها وخسارات متعددتان بچالش می کشیدند وباب ترس وخفت را به یکباره ازمیان خود برمی چیدند. چه می گویم؟ مگردرمیان همه ی نمایندگان مجلس بقدرهمان ذره ی خردل غیرت وقرابتِ با خواسته های مردم هست که من اکنون چشم به غیرت مندی این پیران افسرده وترسیده وجامانده درسده های دوردارم؟

محمد نوری زاد

پانزدهم شهریور سال نود ودو – تهران