بدترین اتفاق برای فوتبال ایران؛ باید کل پول ویلموتس را بدهند!

0
119

پیمان جمال آبادی کارشناس حقوق خصوصی و ورزشی در مطلبی به ماجرای قرارداد فدراسیون فوتبال با مارک ویلموتس و شکایت ایران به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) اشاره کرده که عیناً در زیر می‌خوانید.

با توجه به اینکه در لوایح فدراسیون فوتبال دلیل، مدرک و سند متقن‌ لحاظ نگردیده احتمال نتیجه‌گیری و تغییر رای در پرونده و‌یلموتس ضعیف و با جرات می توان گفت کمتر از 30 درصد است چرا که عهده دفاع فدراسیون شرایط حاکم بر نظام بانکی کشور با توجه به وجود تحریم‌هاست و ادعای فدراسیون فوتبال مبنی بر اینکه به مارک و‌یلموتس کتبا‌ اعلام گردیده وجه نقد دریافت کند و ایشان امتناع کرده فاقد وجاهت قانونی است چرا که در هنگام تنظیم قرارداد شماره حساب، روش انتقال و بانک مقصد جهت دستمزد مارک و‌یلموتس مشخص و معین گردیده و مکاتبه یک طرفه فدراسیون فوتبال بدون موافقت طرف دوم فاقد ضمانت اجراست.

نظر کمیته تعیین وضعیت‌ فیفا‌ فسخ کننده قرارداد فدراسیون فوتبال ایران بوده است که در صورت اثبات و تایید این امر باید کل مبلغ قرارداد را بپردازیم. علی‌الحال صرفا در صورتی موفق به نقض رای صادره در دادگاه عالی ورزش خواهیم شد که مدارک و مستندات جدیدی مبنی بر فسخ قرارداد از سوی و‌یلموتس ارائه شود.

تسنیم نوشت؛ مشکلات عدید‌ه‌ای در هنگام تنظیم قراردادهای ورزشی به وجود می‌آید که از جمله موارد به عدم آشنایی و تسلط حقوقدا‌نان به زبان بین‌الملل و عدم کارگاه‌های آموزشی و تخصصی در زمینه قرارداد‌های ورزشی در کشور و همچنین عدم مهارت و تخصص مدیران و عدم آشنایی و تبحر ایشان به زبان انگلیسی مزید بر علت خواهد بود.