خانه برچسب‌ها هیئت مرگ

برچسب: هیئت مرگ

آیا این فرد، شخصیت موجهی برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری...

با توجه به کارنامه سیاه و آکنده از نمرات مردودی سران حاکمیت رسوای آخوندی در ایران، به هیچ تفسیر و جستاری، جهت بیان بی...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه