نزدیک به یک میلیون دانش آموز در ترک تحصیل به سر می برند

0
159

علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش از ترک تحصیل ۲۱۰ هزار دانش‌آموز دوره ابتدایی و حدود ۷۶۰ هزار دانش‌آموز دوره متوسطه خبر داد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد حدود ۲۱۰ هزار دانش‌آموز دوره ابتدایی و حدود ۷۶۰ هزار دانش‌آموز دوره متوسطه، تارک تحصیل داریم که این یک آسیب جدی است و باید برای آن برنامه داشته باشیم و بر آن تمرکز کنیم.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به این که در آموزش و پرورش با چالش‌های جدی روبرو هستیم، گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها ترک تحصیل و بازماندن از تحصیل دانش‌آموزان در برخی مناطق است. در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد حدود ۲۱۰  هزار دانش‌آموز دوره ابتدایی و در حدود  ۷۶۰ هزار دانش‌آموز دوره متوسطه، تارک تحصیل داریم که این یک آسیب جدی است و باید برای آن برنامه داشته باشیم و بر آن تمرکز کنیم.