ضرب و شتم آتنا فرقدانی در دادگاه انقلاب

0
911

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان آتنا فرقدانی، نقاش و فعال حقوق کودک، که چندی پیش از مراجعه به دادگاه به دلیل احضار شفاهی و غیرقانونی سرباز زده بود، مجددا و اینبار به صورت کتبی به دادگاه انقلاب تهران احضار شده بود که طی این احضاریه جدید قرار بود امروز شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۳، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران واقع در خیابان معلم، در مقابل قاضی صلواتی پاسخگو شود، امّا وی در دادگاه انقلاب در حضور مادر و پدر خویش، مورد یورش و ضرب و شتم ماموران قرار گرفته و به زندان منتقل شد.

محمد نوری زاد منتقد نظام در تاربرگ فیسبوک خویش ضمن ارسال این خبر، نوشت:

بعد از ضرب و شتم آتنا فرقدانی در دادگاه انقلاب، وی را به زندان قرچک ورامین فرستادند!

امروز با پدرش صحبت کردم. صدایش گرفته بود. شاید می گریست. پدر است. می گفت: جلوی چشم من و مادرش کتکش زدند.

محمد نوری زاد
بیستم دیماه نود و سه – تهران