چگونه شهبانو را در دام دوفاکتو انداختند؛ کارزار میهن من پرچم من

0
364

شناسایی جمهوری اسلامی به روش دوفاکتو؛ تازگی آقای رضا پهلوی و چند تن از همکارانش در شورای ملی، کارزاری به نام؛ میهن من پرچم من، براه انداخته اند تا به گفته خودشان جمهوری اسلامی را وادار! کنند که بجای پرچم الله نشان هندی! دوباره پرچم شیرو خورشید نشان ایران را جایگزین آن کند.

این گروه اندک در تبلیغات خود شهبانو فرح را نیز به کمک گرفته اند و او هم پیام تصویری در پشتیبانی از این کار فرستاده است . ظاهر قضیه جالب و میهن پرستانه به نظر می رسد ولی گویا این اشخاص متوجه نشده اند که چنین درخواستی از جمهوری اسلامی به نوعی شناسایی غیر مستقیم حکومت جمهوری اسلامی می باشد. در عرف دیپلوماتیک واژه ( دوفاکتو= do facto)  به‌ معنی شناسایی موقتی حکومت یک کشور به‌ هدف  برقراری مناسباتسیاسی در سطح پایین می باشد.

در آغاز برپایی شورای ملی آقای رضا پهلوی، با ارسال نامه احترام آمیزی به سید علی خامنه ای وی را آیت الله و رهبر کشور خطاب کردند و از وی درخواست نمودند در اجرای انتخابات آزاد بکوشد. اکنون پس از سه سال از تشکیل شورای چند نفره! این بار با در خواست جایگزینی پرچم، یک بار دیگر جمهوری اسلامی را بصورت دو فاکتو به رسمیت شناختند. باعث تاًسف است که شهبانو که می بایستی دستکم به این مسائل سیاسی آگاهی داشته باشد در دام چند آدم مشکوک افتاده است و در این شناسایی رژیم اسلامی بصورت دوفاکتو شریک شده است.

زبیگانه چشم بهی داشتند، بود خاک دردیده انباشتن- فردوسی