سنگ قبر هادی نوروزی

0
337

جمله ای که روی سنگ مزار او نقش بسته این است: «هادی جان پرواز کن، زمین جای قشنگی نیست.»

گفته می شود طرح این سنگ کامل نشده و قرار است شماره 24 و تاریخ فوت به آن اضافه شود.