تارنمای جرس فعالیت خود را متوقف کرد

0
198

جنبش راه سبز شبکه ای راهبردی٬ تحلیلی و خبری بود که با هدف ترویج، تقویت و ارتقای جنبش سبز مردم ایران منتشر می شد که از نزدیک ترین سایت‌های خبری به میرحسین موسوی و مهدی کروبی بود.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان بيانيۀ توقف فعاليت جرس در زیر می آید:

حتی با رفع حصر غيرقانونی موسوی، کروبی و رهنورد و آزادی زندانيان سبز، مبارزهء ملت برای حاکميت ملی، زدودن استبداد دينی واستقرار حکومت قانون پايان نيافته و جنبش همچنان ادامه دارد. جرس در انتهای سال ۱۳۹۳ داوطلبانه به فعاليت خود پايان می‌ دهد. اميدواريم در فرصتی مناسب با شيوه‌ ای تازه دوباره بتوانيم در خدمت هموطنان عزيز باشيم، انشاءاالله.

در اين فاصله آرشيو کامل فعاليت جرس به عنوان يکی از ذخائر جنبش سبز ملت ايران  در دسترس علاقه‌مندان است.

نزديک شش سال قبل در سخن اول با عنوان «بانگ جرسی می آيد» (۲۸ تير ۱۳۸۸) نوشتيم:

«“جنبش راه سبز” شبکهای ايرانی، اسلامی، مستقل، ضد خشونت، دموکراتيک، مدافع حقوق بشر، اخلاقی و طرفدار عدالت، واقع بينی و اعتدال است. منافع ملی ايران، نخستين اولويت اين شبکه است.»

در اين مدت جرس به عنوان يکی از رسانه های جنبش سبز کوشيد به وظايف اخلاقی، دينی، ملی و انسانی خود عمل کند. هر آنچه خواستيم نتوانستيم، اما بر آنچه در حد مقدورات انجام شد، خدا را شاکريم بر آن بوديم که با آزادی محصوران سرفراز ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و محبوسان دلاور جنبش سبز که از وعده های دولت جديد بود به کار خود پايان دهيم، که هر شروعی را پايانی است. اما استبداد دينی جان سختی کرد و از اجابت مطالبهء ملی رفع حصر غيرقانونی همراهان سبز ملت تا کنون امتناع کرده است. هرچند اکنون صداهای متفاوتی از مجلس به گوش میرسد.

در ضرورت فعاليت رسانه های مستقل ملی ترديدی نداريم. حتی با رفع حصر غيرقانونی موسوی، کروبی و رهنورد و آزادی زندانيان سبز، مبارزهء ملت برای حاکميت ملی، زدودن استبداد دينی واستقرار حکومت قانون پايان نيافته و جنبش همچنان ادامه دارد.

جرس در انتهای سال ۱۳۹۳ داوطلبانه به فعاليت خود پايان میدهد. از قصورها و تقصيرهای احتمالی خود عذر میخواهيم. اميدواريم در فرصتی مناسب با شيوه های تازه دوباره بتوانيم در خدمت هموطنان عزيز باشيم، انشاءاالله. در اين فاصله آرشيو کامل فعاليت جرس به عنوان يکی از ذخائر جنبش سبز ملت ايران در دسترس علاقه مندان است.

از تک تک روزنامه نگاران توانمندی که در اين مدت در قالب جرس زبان و قلم ملت خود بودند، نيکوکاران پاک نهادی که هزينهء اين فعاليت رسانه ای را تقبل کردند، مهندسانی که بی کمترين چشمداشت امور فنی رسانه را سامان دادند، صاحبنظران، تحليلگران و نويسندگانی که آثار ارزشمند خود را از دريچهء جرس منتشر کردند، خوانندگان وفاداری که روزانه با جرس روند آزادی ايران از بند سياه استبداد دينی را دنبال کردند، و حتی از منتقدانی که منصفانه يا غيرمنصفانه تنور مضاربهی آراء و گفتگو را داغ عيد سعيد نوروز را به همهء ايرانيان و فارسی زبانان عزيز تبريک میگوئيم.

اميدواريم سال جديد سال شادکامی و بهروزی ملت، به خودآمدن حاکميت، اجرای قانون، پرهيز از خودکامگی و استبداد و آزادی همهء محصوران و محبوسان سبز باشد.

با بيتی از حضرت حافظ آمديم و با بيتی از ديوان او خداحافظی میکنيم:

مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هردم                    “جرس” فرياد میدارد که بربنديد محملها

شورای سياستگذاری جرس

۲۹ اسفند ۱۳۹۳