احضار محمد نوری زاد به دادگاه..

0
178

خبرنامه ملّی ایرانیان؛ محمد نوری زاد،‌ نويسنده و روزنامه نگار روز شنبه در صفحه فيس بوک خود نوشت که او به «توهين به کتاب الله» متهم شده است و باید در مدت سه روز به دادسرا مراجعه کند.

متن نوشتاری وی چنین است:

امروز صبح برایم احضاریه آمد. به اتهام ” توهین به کتاب الله”. سه روز به من فرصت داده اند که خود را به دادسرای ناحیه ی بیست وسه تهران معرفی کنم. دراین سالهای سبز بارها به دادگاه احضارشده ام وهربار با ساک خود رفته ام. این بارنیز ساک خود را می بندم. نه ازآن روی که نمی خواهم ناغافل به زندانم بیندازند. بل به این خاطر که ساک بستن، خودش یکجور غواصی در آسمانی است که اکسیژنش را به کیفیت “فردا” آمیخته اند.

 

درساک من همه چیزهست. ازکاغذوقلم گرفته تا رخت ولباس. همه ی اینها را که ازمن بگیرند، “لبخند”م اما با من هست. ومن، یک چندسالی است که متبسمانه برای هرخطری وهرمشقتی آغوش گشوده ام.

 

محمد نوری زاد

بیست ونهم تیرماه سال نود ودو – تهران