احضار ، بازجویی و تهدید خانواده های زندانیان عقیدتی محکوم به اعدام اهل سنت

0
191

بنابه گزارشات رسیده در طی چند روز گذشته بازجویان وزارت اطلاعات خانواده های اهل سنت که عزیزانشان محکوم به اعدام هستند و حکم آنها در آستانه اجرا قرار دارد را به اداره اطلاعات سنندج احضار کردند و آنها را مورد بازجویی و تهدید قرار داده اند.

از اویل هفته جاری اکثر خانواده های زندانیان عقیدتی اهل سنت به اداره اطلاعات سنندج احضار شدند و ساعتها مورد بازجویی بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفتند که چرا آنها وضعیت فرزندانشان را با رسانه ها و چرا در هفته های قبل در تهران در مقابل پاستور کاخ آخوند علی خامنه ای، قوه قضایه ، دادستانی و دفتر آخوند حسن روحانی تجمع ،تحصن و اعتراض نمودند و همچنین خواستار لغو حکم اعدام فرزندانشان و آزادی آنها شدند.

بازجویان اداره اطلاعات سنندج خانواده ها را تهدید کردند که در صورت ادامه تجمع، تحصن و اعتراض به خصوص مقابل پاستور کاخ ولی فقیه آخوند علی خامنه ای و یا سایر نقاط دیگر تهران اقدام نمایند آنها را دستگیر خواهند کرد.

بازجویان همچنین روی این نکته تاکید کردند که با هیچ رسانه ای و فعال حقوق بشری در مورد وضعیت عزیزانشان نباید صحبت کنند در غیر این صورت با تبعات شدید آن مواجه خواهند شد.

خانواده های زندانیان عقیدتی اهل سنت در پاسخ به تهدیدات بازجویان وزارت اطلاعات اعلام کردند که آنها چیزی را ندارند که بیش از این از دست بدهند و تا با حال شما (بازجویان ) هر آنچه در توانتان بود بر علیه ما و عزیزانمان بکار برده اید.

شما بجای تهدید به دستگیری و غیره باید حکم اعدام عزیزانمان را لغو نمایید و آنها را بدون قید و شرط آزاد کنید. ما تا آزادی عزیزانمان به تجمع ، تحصن و اعتراضات خود ادامه خواهیم داد.

از طرفی دیگراجرای حکم اعدام ۴ زندانی زندان قزل حصاربرای یک ماه به تعویق افتاده است.بازجویان همچنین تا به حال ۲ تن از زندانیان محکوم به اعدام اهل سنت را به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند و در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۵ نفر دیگر آنها را به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

بازجویان وزارت اطلاعات قصد دارند که زندانیان محکوم به اعدام اهل سنت را به زندانهای مختلف ایران تبعید کنند و در خفا حکم آنها را به اجرا در آورند.

سه بازجویی که در اداره اطلاعات سنندج خانواده های زندانیان محکوم به اعدام اهل سنت را مورد بازجویی و تهدید قرارمیدهند و به نام های مستعار حاجی کرد، دولت آبادی و علوی هستند .

این ۳ بازجو شخصا مسئول شکنجه های وحشیانه زندانیان عقیدتی اهل سنت کرد هستند و این مسئله را خود بازجویان در مقابل خانواده ها به آن اعتراف کردند.

بازجویان به خانواده ها گفته اند که خود دستور اجرای حکم ۷ زندانی دی ماه سال گذشته را داده اند وخود دستور انتقال ۴ جوان زندانی به سلولهای انفرادی قزل حصار برای اجرای حکم اعدام را صادر کرده اند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ؛ احضار ، بازجویی و تهدید خانواده های زندانیان محکوم به اعدام اهل سنت را محکوم می کند و از خواستهای به حق این خانواده ها حمایت می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات لازم برای متوقف کردن تهدیدات و اذیت و آزار خانواده ها و اعدام جوانان اهل سنت در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۹مهر ۱۳۹۲ برابر با ۱۱ اکتبر۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل