آن کس که دوباره مصلوب شد! کریستوفر یعنی انسان مصلوب در هماره تاریخ

0
295

دکتر کاوه احمدی علی آبادی

عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری

عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)

«… و هنگامی که او را دید، گفت: خداوندا، به کجا می روی؟

 خداوند (عیسی مسیح) به او گفت: به رم می روم تا مصلوب شوم.

پطرس به وی گفت: خداوندا آیا دوباره مصلوب می شوی؟

به او گفت: آری پطرس، من دوباره مصلوب می شوم.»

(عهد جدید غیررسمی، اعمال پطرس)

در اعمال پطرس که در زمره متون عهد جدید غیررسمی است، عبارت فوق آمده است که چنان مو بر تمام بدنم سیخ کرد، که تا چند روز ذکر مداوم ذهن من شده بود. عجیب تر این که می گویند آن بر اساس خوابی بوده که پطرس پیش از مصلوب شدنش دیده و از سفرهای تبلیغی خود از رم برمی گشته که میانه راه این خواب را دیده و به همین سبب دوباره به رم باز می گردد و چند روز بعد خودش مصلوب می شود!

گویا پطرس بر اساس آن رویا تصور کرده عیسی را دوباره مصلوب می کنند و اینبار در رم. او نمی دانسته که آن که قرار است در رم مصلوب شود، نه عیسی، بلکه “مسیح” بوده است. مسیح حلول کرده در وجود هر انسانی که به مقام ایثار می رسد. آری، تعبیر خواب پطرس درباره خودش بود؛ این او بود که قرار بود در رم مصلوب شود و درحقیقت پاسخ مسیح حلول کرده در او بود که داشت این پیام را به پطرس و مسیحیان می آموخت که مسیح یکبار در تاریخ مصلوب نشد، بلکه در همیشه تاریخ مصلوب می شود و اینبار از درون پطرس است که مصلوب می شود در رم.

تکان دهنده تر از تصلیب عیسی، در تصلیب پطرس، وقتی خواستند، پطرس را میخکوب كنند، او از مجازات كنندگان خواست، تا او را واژگونه به صلیب میخكوب كنند؛ چون او خود را همچو سرورش (عیسی) لایق مصلوب شدن نمی بیند (كه نقاشی كشیده شده برحسب این روایت را بر طرح روی جلد كتاب می بینید). او را در آن تجربه تصلیب، چنان وارسته یافتم که در آن آزمون ایثار معنوی حتی از عیسی مسیح، والاتر بوده است.