خانه برچسب‌ها کوید 19

برچسب: کوید 19

پزشکان و کادر درمان قهرمانان سال۲۰۲۰

وقتی عقرب های ساعت از شروع امسال خبر می دادند،شاید بدبین ترین انسانها نیز به ذهن شان خطور نمی کرد که نزدیک...

چرا مسؤلان رژیم آخوندی در مسیر پر خطر خود پیش می...

دیدگاه بسیاری از صاحبنظران مسائل حکومت کنونی در ایران، به خصوص در ارتباط با چگونگی مماشات سران بری از تعقل جمهوری اشغالگر...

« آنچه البته به جائی نرسد فریاد است » ! نوشتاری...

گاهی در جائی، کسی موردی را جهت آگاهی دیگران، از جمله دوستان و هم میهنانش بیان می کند؛ و در این رابطه...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه