خانه برچسب‌ها مهندس احمد زیرک زاده

برچسب: مهندس احمد زیرک زاده

نقدی برکتابِ«کودتا»،نوشته دکترآبراهامیان؛ بقلم علی میرفطروس

0
*آبراهامیان معتقداست که«آمریکادراوایل سال1950خطرحزب توده راجدّی نمی گرفت».اوفراموش می کندکه این«عدم جدیّت»ناشی ازآن بودکه سازمان سیا درسال1949تأسیس شده بودوبه عنوان یک سازمان نوپا«دراوایل سال 1950»هنوزامکانی...

افسانه ها و افسُرده های ۲۸ مرداد! بقلم علی میرفطروس

0
اینک نسل یانسل های تازه ای به وجودآمده اندکه هیچ خاطره ای از28مرداد32ندارند.ملّت ایران در 38سال اخیر، 28مردادهای متعدّدی را تجربه کرده است،ازجمله:28مردادِسینمارکس آبادان،28مردادِفتوای...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه