خانه برچسب‌ها مریم معمار صادقی

برچسب: مریم معمار صادقی

واشنگتن پست از نیرویی پنهانی که می‌تواند نابودکننده رژیم جمهوری اسلامی...

0
مریم معمارصادقی، که پیگیر امور اتحادیه های کارگری ایران است، خاطرنشان می‌کند، گونه‌ای همیاری وهم‌افزایی میان اعتصاب‌های کارگری و اعتراضات خیابانی، وجود دارد.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه