خانه برچسب‌ها شاهنشاه آریامهر

برچسب: شاهنشاه آریامهر

در ششم بهمن ۱۳۴۱ خورشیدی آزاد شدیم. و…….!!!! نوشتاری از بانو...

پیشینه تاریخی این روز خجسته و همواره افتخار آمیز تاریخی در ایرانزمین، از نظر هیچیک از ایرانیان میهن پرست، و آگاهان به...

۶ بهمن ۱۳۴۱؛ رفراندوم انقلاب شاه و ملت

شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی قوانین انقلاب شاه و مردم را بر اساس منشور شش ماده‌ای انقلاب سفید در کنگره کشاورزان در...

به مناسبت ۲۶ دیماه ۱۳۵۷ هنگام خروج شاهنشاه و شهبانو از...

ایران همواره در طول تاریخ، نشیب و فرازهای فراوانی را تجربه کرده است. ایرانیان بارها و بارها، مورد آزمون های بزرگی قرار گرفته بوده...

احساس بی کسی!

همه ساله روز بیست و ششم دیماه، گرمای آن قطرات داغ اشک هایم را، که بی اراده بر روی بام خانه مان بر گونه...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه