یورش وحشیانه گارد زندان به ۲ زندانی سیاسی و ضرب و شتم وحشیانه آنها

0
109

روز سه شنبه ۱۷ شهریور ماه گارد ویژه زندان مرکزی زاهدان  با باتون به ۲ زندانی سیاسی تبعیدی ایرج محمدی و معلم زندانی محمد امین آگوشی یورش برده و آنها را آماج ضربات باتون های خود قرار دادند که در اثر این ضربات بدن آنها کبود گردید. سپس با دست بند ، پابند و چشم بند آنها را به بند ۵ زندان مرکزی زاهدان منتقل نمودند . آنها را در راهرو این بند جای داده اند و از هرگونه امکانات اولیه انسانی در این بند محروم می باشند  .

زندانی سیاسی ایرج محمدی و معلم زندانی محمد امین آگوشی   نزدیک به ۱ هفته در سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان مرکزی زاهدان زندانی بودند سپس آنها را  به بند ۶  که  معروف به بند ورودیها است منتقل نمودند.

در این بند کسانی که تازه دستگیرشده  و هنوزبلاتکلیف هستند نگهداری می شوند.سپس آنها را به بند ۵ که محل نگهداری بیماران با بیماریهای مسری نظیر سل و هپاتیت است منتقل نمودند.

خسروی رئیس زندان مرکزی زاهدان خود شخصا دستور  ضرب و شتم و انتقال آنها  به بند ۵ زندان مرکزی زاهدان را داده است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، زندانیان سیاسی ایرج محمدی و محمد امین آگوشی ۸ سال است که در زندانهای مخفی وزارت اطلاعات ، زندان مرکزی ارومیه و زندان زاهدان زندانی می باشند .