یورش وحشیانه گارد زندان به بند زندانیان بی دفاع در زندان مرکزی زاهدان

0
120

بنابه گزارشات رسیده  یورش وحشیانه گارد زندان به زندانیان بند ۳ زندان مرکزی زاهدان و مورد اذیت و آزار قرار دادن آنها و همچنین تخریب و سرقت حداقل وسایل شخصی آنها.

روز دوشنبه ۵ خرداد ماه حوالی ساعت ۰۹:۳۰ انبوهی از نیروهای گارد زندان مرکزی زاهدان به بند ۳ این زندان یورش برده و زندانیان بی دفاع را با توهین و اذیت و آزار به محوطه زندان بردند و چندین ساعت در زیر تابش شدید آفتاب بدون امکان نوشیدن آب و استفاده از سرویسهای بهداشتی قرار دادند.

سپس گارد زندان به سلولهای زندانیان یورش بردند و وسایل شخصی زندانیان را به درون کریدور بند ریختند و مقدار زیادی از آنها را تخریب نمودند. زندانیان با حداقل امکانات موجود و با صرف زمان طولانی اقدام به درست کردن صنایع دستی می کنند که در این یورش ،نیروهای گارد این وسایل را تخریب و یا به سرقت می برند.

یورش به بند زندانیان سیاسی و عادی به صورت مستمرصورت می گیرد و با اذیت و آزار زندانیان و تخریب وسایل شخصی آنها همراه است.

ازطرفی دیگر بابایی رئیس سازمان زندانهای استان سیستان و بلوچستان همان روز با زور و تهدید سعی کرد زندانیان را وادار به جمع شدن در یک سالن زندان کند تا در مورد ولی فقیه و نظام آن سخنرانی نماید اما زندانیان نسبت به این تهدیدها وشیوه های مختلف ارعاب،مرعوب نشدند و از شرکت در این مراسم خوداری کردند . زندانیان سیاسی این زندان یکدست و قاطع این مراسم را تحریم کردند که باعث خشم بابایی گردید و دستور داد تا تلفنهای تمامی بندها را قطع نمایند تا زندانیان نتوانند با خانواده هایشان ارتباط داشته باشند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش وحشیانه به زندانیان بی دفاع ، مورد اذیت و آزار قرار دادن آنها و همچنین تخریب و سرقت وسایل شخصی آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشرو سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به نقض شدید حقوق بشر در رژیم ولی فقیه است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۰۷ خرداد ۹۳ برابر با ۲۸ می ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل