«یالثارات» و «صدا» مجرم شناخته شدند

0
143

هیات منصفه مطبوعات با اکثریت آرا هفته نامه های ‘یالثارات’ و ‘صدا’ را به اتهام توهین به رییس جمهوری مجرم شناخت.

علی اکبر کساییان سخنگوی هیات منصفه مطبوعات روز یکشنبه با اعلام این خبر افزود: دادگاه مطبوعات روز یکشنبه در شعبه ۹ دادگاه یک کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی برگزار و در این دادگاه به پرونده دو هفته نامه ‘صدا’ و ‘یالثارات’ رسیدگی شد.

کساییان با بیان اینکه پرونده یالثارات با چهار عنوان اتهامی تشکیل شده است، اظهار داشت: این هفته نامه با اتهام توهین به رییس جمهوری با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.

وی اتهام دوم و سوم این هفته نامه را توهین به اشخاص و دولت وتوهین به معاون رییس جمهور در امور زنان برشمرد و ادامه داد: یالثارات در این دو عنوان اتهامی به اتفاق آرا مجرم تشخیص داده نشد.

به گفته وی، یالثارات همچنین با اتهام نشر مطالب خلاف واقع و پخش شایعات به اتفاق آرا مجرم دانسته نشد. ضمن اینکه اعضای هیات منصفه مطبوعات تهران با اکثریت آرا یالثارات را مستحق تخفیف دانست.

** هفته نامه صدا مجرم شناخته و مستحق تخفیف ندانسته شد

کساییان همچنین درباره رسیدگی به پرونده هفته نامه صدا، اظهار داشت: این هفته نامه به اتهام توهین به رییس جمهوری به اتفاق آرا مجرم شناخته شد.

وی افزود: اتهام دیگر هفته نامه صدا، نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی بود که اعضای هیات منصفه مطبوعات با اکثریت آرا مدیر مسئول این هفته نامه را مجرم تشخیص داد.

به گزارش ایرنا؛ سخنگوی هیات منصفه مطیوعات خاطرنشان کرد: ضمنا اعضای هیات منصفه با اکثریت آرا هفته نامه صدا را مستحق تخفیف ندانست.