گسترش اعتصاب غذا به سایر سالنهای زندان قزل حصار کرج و ادامه اعتراضات خانواده های آنها

0
192

بنا به گزارشات رسیده  از روز گذشته زندانیان سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج در اعتراض به اعدام ۱۰ زندانی دست به اعتصاب غذا زدند .

روز پنجشنبه ۷ آذر ماه در اعتراض به اعدام ۱۰ زندانی و قرار داشتن نزدیک به ۳۰۰۰ زندانی این زندان در صف انتظار اعدام، زندانیان سالن ۲ از واحد ۲ زندان قزل حصار کرج دست به اعتصاب غذا زدند.در سالن ۲ بیش از ۵۰۰ زندانی نگهداری می شوند و اکثر آنها در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند.

زندانیان سالنهای بند ۱ و ۳ از واحد ۲ زندان قزل حصارکرج که از روز دوشنبه ۴ آذر ماه در اعتصاب غذا بسر می بردند همچنان در اعتصاب غذا هستند و اعلام کرده اند که تا لغو حکم اعدام به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد.تعداد زندانیانی که در حال حاضر در اعتصاب غذا بسر می برند به بیش از ۱۵۰۰ نفر می رسد.

گزارشها حاکی از آن است که سایر سالنها قصد دارند که به اعتصاب غذا بپیوندند .

زندانبانان ولی فقیه پس از یورشهای وحشیانه به سالنهای مختلف زندان و تخریب و سرقت وسایل شخصی زندانیان ، مستقر کردن تک تیرانداز در برجکهای زندان و نشانه روی بسوی زندانیان و همچنین نصب تیربار و تقویت نیروهای سرکوبگر خود در درون زندان و مستقر شدن بر نقاط مرتفع این زندان به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت برای پایان دادن به اعتصاب غذای زندانیان ناموفق بودند.

روز گذشته ۷ آذر ماه حسینی رئیس زندان و معاونش گرامی سعی کردند با وعده و وعیدهای دروغین به اعتصاب غذای زندانیان پایان دهند .حسینی خطاب به زندانیان گفت: من تقاضا کردم که یک درجه تخفیف به تمامی شماها بدهند و با این وعده قصد داشت که زندانیان را وادار کند که اعتصاب غذای خود را بشکنند.اما زندانیان به او جواب رد دادند و گفتند: تا زمانی که دادستان اینجا نیاید و کتبا احکام اعدام را لغو نکند و آن را بطور رسمی از رادیو و تلویزیون اعلام نکند ما به اعتصاب غذای خودمان ادامه می دهیم.

از طرفی دیگر خانواده های زندانیان که عزیزانشان در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند در طی روزهای گذشته در نقاط مختلفی مانند مقابل مجلس ، دفتر آخوند روحانی ، دفتر آخوند خامنه ای ، قوه قضاییه دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار لغو حکم اعدام شدند.تعداد خانواده ها به بیش از ۲۰۰ نفر تخمین زده می شد.اکثر خانواده های زندانیان در شهرستانها زندگی می کنند و به لحاظ مالی در تنگنا هستند و به این دلیل کمتر در این اعتراضات می توانند شرکت کنند ولی قرار است که اعتراضات در روزهای آینده گسترده تر برگزار شود.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، از اعتصاب غذای زندانیان که خواهان لغو احکام ضدبشری اعدام که به عنوان ابزاری در دست آخوندها برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است ، اعتراضات خانواده ها علیه اعدام و از کمپین علیه اعدام در ایران حمایت می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه جنایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۸ آذرماه ۹۲ برابر با ۲۹ نوامبر ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل