کودتاچیان (قیام پایگاه شاهرخی) در نظر داشتند کلیه نمازهای جمعه را بمباران کنند

0
187

روزنامه انقلاب اسلامی – ۲۲ تیر ۱۳۵۹