کمبود تخت خالی در بیمارستان خرم آباد

0
89

از میان پیام های شما: به جایی رسیدیم که در یکی از بیمارستان های خرم آباد بیماران مجبورن کف زمین بخوابن و تختی وجود نداره…