کلیه حسابهای بانکی محمدعلی زحمتکش مسدود شد

0
115

طبق اخبار دریافتی، به دستور شعبه نهم اجرای احکام کیفری شیراز، کلیه حسابهای آقای محمد علی زحمتکش از فعالین صنفی معلمان مسدود و از یکصد و هفتاد و شش خدمات شهروندی، محروم گردید.