کاهش پذیرش پناهجو عنوان اصلی کنفرانس خبری نخست وزیر

0
135

 صدوراجازه ی اقامت موقت برای همه ی پناهجویان، چه پناهجویان تنها و چه با خانواده، به استثنای پناهجویان سهمیه ای سازمان ملل و همچنین کودکان تنهای پناهجو و خانواده هائی که پیش از این ثبت شده اند، از جمله موارد عنوان شده در کنفرانس خبری دیروز بود.

بعد از ظهر دیروزاستفان لوون نخست وزیر سوئد و اوسا رومسون معاون نخست وزیر و یکی از سخنگویان حزب محیط زیست در یک کنفرانس خبری پیرامون مسائل پناهجوئی شرکت کردند. خبرکاهش پذیرش پناهجو به روشنی در این کنفرانس مطرح شد. نخست وزیر عنوان کرد که شرایط کنونی نمی تواند ادامه یابد.

به گزارش رادیو سراسری سوئد، این امر در گزارش هائی از سوی برخی از ادارات دولتی و کمون ها نیز مورد تاکید قرار گرفته است. استفان لوون گفت به همین دلیل ما باید میزان پذیرش پناهجورا کاهش دهیم. او همچنین عنوان کرد که به همیین دلیل ما در نظر داریم مقرراتی وضع کنیم که متقاضیان پناهجوئی از کشورهای دیگر اتحادیه ی اروپا نیز تقاضای پناهندگی کنند. او عنوان کرد که ما تا کنون تعداد زیادی از پناهجویان را پذیرفته ایم اما دیگر وقت آن رسیده که این امر را محدودتر کنیم. دولت می خواهد تشخیص سن نوجوانان از راه پزشکی صورت گیرد و کنترل مدارک شناسائی در وسایل نقلیه ی عمومی به اجرا درآید، اجازه اقامت موقت سه ساله برای همه پناهجویان صادر شود چه آنهائی که به تنهائی به سوئد آمده و یا می آیند و چه پناهجویانی که با خانواده می آیند. اضافه کنیم که پناهجویان سهمیه ای، کودکان تنهای پناهجو و خانواده هائی که پیش از این ثبت شده اند از این امر مستثنی هستند. همچنین مقررات مربوط به پیوند خانوادگی و تامین هزینه گذران خویشاوندان نیز بسیار محدود تر خواهد شد.استفان لوون عنوان کرد که نمی توان حرکت آزادانه را با فرار از مسئولیت ترکیب کرد. آشکاراست که باید سیاست پناهنده پذیری در اتحادیه اروپا به تمامی مورد تجدیدنظر قرارگیرد و قرارداد دوبلین باید دوباره تنظیم شود و جایش را به یک سیستم تقسیم دائمی بدهد. دراین صورت است که دارای یک سیاست پناهنده پذیری پایدار خواهیم شد. تا تحقق این امر، سوئد کاری که می تواند بکند این است که کشورهای دیگر اتحادیه اروپا را به قبول مسئولیت وادار کند و این برای این است که نشان داده شود که سوئد کار بیشتری نمی تواند انجام دهد.
استفان لوون گفت که سوئد در دو ماه گذشته ۸۰ هزار پناهجو پذیرفته است که بیشترین تعداد براساس سهمیه در اتحادیه اروپاست. او آن را بزرگ ترین پذیرش پناهجو در تاریخ معاصر دانست و کشورهای دیگر اتحادیه را به دلیل نپذیرفتن مسئولیت، مورد انتقاد قرارداد. او گفت که اتحادیه اروپا به پیشرفت هایی دراین زمینه رسیده است، اما خیلی دیر.