کانون نویسندگان ایران حمله به “شارلی هبدو” را محکوم کرد

0
160

در این بیانیه که خطاب به نویسندگان، روزنامه نگاران و مردم فرانسه نوشته شده سوءقصد تروریستی هفتم ژانویه علیه مجلۀ “شارلی هبدو” حملۀ “وحشیانۀ مرتجعین تروریست” معرفی شده که “خشم و اندوه شاعران، نویسندگان و روزنامه نگاران ایران را نیز برانگیخته است.”

کانون نویسندگان ایران با یادآوری رنج های نویسندگان و مردم ایران برای دستیابی به آزادی بیان اضافه کرده که نویسندگان و مردم ایران به خوبی رنج و خشم مردم فرانسه را در لحظات کنونی درک می کنند.

نویسندگان ایرانی در بیانیه شان عاملان و طراحان “جنایت هولناک” علیه روزنامه نگاران و کاریکاتوریست های فرانسوی را “دشمنان آزادی اندیشه و بیان و پیروان جهل و خرافه” توصیف کرده اند که “هدفی جز استیلای عقب ماندگی بر جهان ندارند.” آنان همچنین گفته اند که رهایی از “این بداندیشان” جز با صیانت و حمایت از آزادی بیان بی حصر و استثنا “در سراسر جهان” میسر نیست.
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از خبرگزاری فرانسه؛ نویسندگان ایران در پایان بیانیه شان ضمن ابراز همدردی با همکاران شان در روزنامۀ “شارلی هبدو” و همچنین خانواده های قربانیان ترور و مردم فرانسه، “اقدام جنایتکارانه و ضدآزادی” تروریست ها را شدیداً محکوم کرده و ابراز اطمینان نموده اند که این اقدام “ددمنشانه” خللی در اراده و عزم مردم فرانسه در دفاع از آزادی اندیشه و بیان و همچنین در پیکار با “بیگانه ستیزی و نژادپرستی” وارد نیاورد. 

 در گفتگوئی با بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز مقیم تهران و عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران، وی بار دیگر بر موضع کانون مبنی بر حمایت از آزادی بیان بی هیچ حصر و استثناء پا فشاری می کند و می گوید از نظر ما هر کس که بنیادگرایانه به روش های خشن متوسل می شود محکوم است . او اضافه می کند که از نظر ما جواب حرف ، با حرف است و نه با هیچ کار دیگری. بکتاش آبتین می گوید علت اشاره بیانیه ما به بیگانه ستیزی و نژاد پرستی ناشی از نگرانی ما نسبت به تندروهائی است که شاید از آن سوی قضیه بخواهند مشکلاتی برای جامعه مسلمانان فرانسه بوجود بیاورند و یا به انها آسیبی برسانند.