چهره ها و گفته ها؛ گلچنینی از سخنان شاپور بختیار با تلویزیون جام جم، ۲ می ۱۹۸۲

0
105

* من معتقد به یک نوع فاتالیزم نیستم، یعنی معتقد نیستم که آینده مملکت ما و سرنوشت ما تعیین شده، سرنوشت را باید ساخت و از این جهت ایران، آن ایرانی خواهد بود که مردم ایران بخواهند.

* گمان می کنم یکی از ایرادات من به آقایان اپوزیسیون ها همین بود که چرا منتظر چراغ سبز شدید یا می شوید یا خواهید شد، ولی در هر صورت من معتقدم که ما همه خارج از ایران می توانیم بلندگوی احساسات مردم ایران باشیم و لازم است که افکار عمومی و افکار بین المللی اصولاً متوجه آن فجایعی که در ایران می گذرد و آن نابسامانی هایی که به هیچ وجه قابل مقایسه با رژیم سابق نیستند ـ بکند.

* مسائل ایران باید البته در ایران حل بشود ولی ما می توانیم این ها را امیدوار نگاه داریم و بدون ارتباط با عناصر زنده و ملّی که در داخل مملکت هستند امکان چنین چیزی نیست، وقتی صحبت می کنم از عناصر ملّی و از عناصر زنده و متحرک مقصودم یک عده آخوند نیست، یا یک عده افسر فاسد نیست، یا یک عده مردمی که دور خمینی بودند تا دیروز، نیست.

* من معتقد هستم که ما ارتباط تمام را از هر جهت با نیروهایی که در داخل ایران هستند، باید روز بروز افزایش بدهیم و با امکاناتی که در اختیارشان می گذاریم به یک قیام به تمام معنی ایرانی و ملّی برای سرنگونی و پاک سازی ایران انجام بدهیم.

* درد شاه و حکومت شاه و این ها را ما رسماً به او نوشتیم یک سال و نیم قبل از رفتن او، عدم اجرای قانون اساسی بود.