چهار تن از متهمان به قتل فرخنده در افغانستان به اعدام محکوم شدند

0
144

درچهار چوب این پرونده که دو روز پیش از سوی دادگاه ابتدائی درشهر کابل مورد بررسی قرار گرفت، ۴٩ تن از جمله ١٩ مامور پلیس متهم شده بودند. بر اساس حکم امروز دادگاه، زین العابدین مجاور( متولی) زیارت شاه دوشمشیره، محمد یعقوب، محمد شریف و عبد البشیر که از طرف دادستان، عامل اصلی جنایت شناخته شده اند، به إعدام محکوم شدند. برای هشت متهم دیگر حکم شانزده سال زندان صادر شد و هجده تن دیگر، از سوی دادگاه بی گناه دانسته شدند.
پس از صدور حکم، قاضی دادگاه ابتدایی گفت: حکم دادگاه در مورد متهمان نهائی نیست و أنها میتوانند فرجام خواهی نمایند.
او همچنان در مورد ١٩ پلیس متهم در رویداد قتل فرخنده که در جمع أنها چند افسر نیز وجود دارند، گفت: حکم دادگاه در مورد أنها روز یکشنبه هفته ی أینده اعلان خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در جلسات قبلی دادگاه، سارنوال ( دادستان)، متهمان این پرونده را به سه گروه مختلف تفکیک کرد : عاملان اصلی کشتن فرخنده، پلیس هائی که در انجام وظیفه ی خود برای جلوگیری ازین رویداد غفلت کرده اند و بالاخره، أنعده از مسئولان پلیس که از اختیاراتشان برای جلوگیری از روی دادن این حادثه استفاده ننموده اند.
در همین حال، برادر فرخنده از حکم دادگاه در مورد متهمان قتل خواهر خود، ابراز نارضایتی کرد و گفت: با ید تمامی متهمان مجازات میشدند.

بتاریخ ٢٨ ماه حوت سال پار، جمعی از مردان احساساتی و خشمگین بانو فرخنده ی ٢٨ ساله را به گمان اینکه قرأن را أتش زده است، در کنار زیارت شاه دو شمشیره در شهر کابل به ضرب سنگ و چوب و مشت ولگد کشتند و پیکرش را به أتش کشیدند. وقوع این رویداد بلافاصله با واکنش های منفی شدید مدافعان حقوق بشری، فعالان جامعه ی مدنی و برخی شهروندان أگاه افغانستان رو برو گردید و در رسانه های داخل و خارج و همچنان درشبکه های اجتماعی بازتاب گسترده پیداکرد و رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان به مردم و خانواده ی فرخنده وعده دادند که این موضوع را باجدیت پیگیری خواهند کرد.