چرا مراسم بازگشائی دانشگاه با اقدامات امنیتی توام بود

0
169

حضور حسن روحانی رئیس جمهوری در دانشگاه تهران بقصد شرکت در مراسم بازگشائی دانشگاهها ، با حضور چشمگیر نیرو های امنیتی در اطراف و در داخل محوطه همراه بود.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان، محمد صادقی عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت در گفتگو با رادیو فرانسه، وی تاکید می کند کسی که دیروز فضای امنیتی در دانشگاه ایجاد کرد فرهاد رهبر –رئیس فعلی دانشگاه – است که به دو دلیل این کار را انجام داد. یکی جلوگیری از تشکیل تجمعات اعتراضی علیه شخص آقای فرهاد رهبر و تقاضای برکناری او از رئیس جمهوری ، و دیگری ممانعت از قرائت بیانیه تشکل منتقد دانشجوئی یعنی انجمن اسلامی دانشجویان. بروایت محمد صادقی رئیس دانشگاه در مورد اول موفق شد از ورود دانشجویان معترض به داخل سالن جلوگیری کند ، اما در مورد دوم نتوانست جلوی قرائت بیانیه دانشجویان را بگیرد.

صادقی در این گفتگو توضیح می دهد که مطالبه دانشجویان منتقد بیشتر حول و حوش رفع حصر رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی و فراهم آمدن امکان حضور دانشجویان منتقد در تشکل ها بود. بر عکس بسیج دانشجوئی به انتخاب سرپرست وزارت علوم – جعفر توفیقی – توسط حسن روحانی اعتراض کرد و او را نامطلوب توصیف نمود.