پیروزی تاریخی چپ رادیکال یونان در انتخابات پارلمانی

0
213

بر اساس نخستین نتایج حزب چپ رادیکال یونان، موسوم به “سیریزا”، پیروز اصلی انتخابات پارلمانی پیش از موعد این کشور شناخته شد. پی آمدهای این پیروزی هم صحنۀ سیاسی یونان را دگرگون خواهد کرد و هم دیگر کشورهای اروپایی را متأثر خواهد ساخت.
در واقع حزب “سیریزا” بین ۱۴۶ تا ۱۵۸ کرسی پارلمان یونان را به دست آورده به طوری که قادر خواهد بود به تنهایی اکثریت مطلق کرسی های مجلس یونان را از آن خود کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی “سیریزا” از موفقیت این حزب در انتخابات پارلمانی کشورش به عنوان پیروزی تاریخی یاد کرده که در دیگر کشورهای اروپایی نیز طنین انداز خواهد شد.
حزب “سیریزا” بین ۵.۳۵ تا ۵.۳۹ درصد آرای انتخاباتی را به دست آورده و توانسته رقیب اصلی خود، حزب محافظه کار در قدرت، حزب “دموکراسی جدید” را شکست بدهد.
به این ترتیب، “آلکسیس تیسیپراس”، رهبر چهل سالۀ حزب “سیریزا” جوان ترین نخست وزیر یونان طی ۱۵۰ سال گذشته خواهد شد. محور برنامۀ حزب چپ رادیکال یونان پایان دادن به ریاضت اقتصادی و مذاکره بر سر دیون کشور است که معادل ۱۷۵ درصد تولید ناخالص یونان می شود.
جایگاه سوم در پارلمان آینده یونان از آن حزب چپ میانه و نئونازی ها این کشور خواهد بود که هفت تن از شانزده نماینده اش هم اکنون در زندان به سر می برند.
در این بین حزب سوسیالیست یونان (“پازوک”) که ستون زندگی سیاسی این کشور طی چهل سال گذشته بوده است با کسب تنها ۴ تا ۶ درصد آرا متحمل سخت ترین شکست تاریخی خود شده است.