پیام کاسپین ماکان، پژوهشگر، کنشگر سیاسی در پشتیبانی از خیزش مردم ایران

0
792

پیام کاسپین ماکان، پژوهشگر، کنشگر سیاسی و نامزد جاویدنام ندا آقاسلطان در پشتیبانی از خیزش مردم ایران

 

 

https://www.facebook.com/RooznamehNegaran/videos/1495796393881703/