پیام نوروزی حزب سوسیالیست فرانسه

0
149

“ژان کریستوف کامبادلی”، دبیر اول حزب سوسیالیست فرانسه، حزب در قدرت، فرارسیدن نوروز را به مردمان خاورمیانه و آسیا از جمله ایرانیان، افغان ها، کردها و عراقی ها شادباش گفته است.
در این پیام، دبیر اول حزب سوسیالیست فرانسه نوروز را نماد نوزایی، امید و آرزو دانسته که در فرهنگ و تاریخ کهن مردمان منطقه ای ریشه ای دیرینه دارد. “ژان کریستوف کامبادلی” در پیام اش از جمله مردم ایران و همۀ نیروهای مترقی این کشور را مورد خطاب قرار داده که برغم سرکوب و فشار به مبازرۀ صلح جویانه شان برای رسیدن به دموکراسی، آزادی و برابری زنان ادامه می دهد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پیامی جداگانه، “مارتین اوبری”، از رهبران حزب سوسیالیست فرانسه نیز ضمن اعلام شادباش به ایرانیان، افغان ها و کردها به مناسبت فرارسیدن نوروز با مبارزات مردم ایران و همچنین دلیری آنان در نبردی دشوار برای رسیدن به جامعه ای آزاد و دموکراتیک ابراز همبستگی کرده و افزوده است که مبارزۀ صلح جویانۀ مردم ایران توسط دیکتاتوری این کشور سرکوب می شود.