پیام دکتر شاپور بختیار به مناسبت قیام ۱۸ تیر ۱۳۵۹

0
774

هم میهنان عزیز،

امروز، نام و خاطرۀ زنان و مردان آزادیخواهی که در قیام هجدهم تیرماه ۱۳۵۹ نقد جان بر سر آرمان رهایی ایران نهادند، در چشم همه ما، حرمت و درخشش ویژه یی یافته است.

آنها درد ایران داشتند و به عنوان پیشروان براندازی فتنه، برخاستند تا دست به کاری زنند که غصه سرآید. افراشته قامت، پذیرای مرگ شدند تا ایران روزهایی تیره تر و خونین تر چون این روزها نبیند.

سازمان دهندگان قیام ملی هجده تیر ماه ۱۳۵۹، زمانی به براندازی فتنه سیاه ایران سوز همت گماردند که دامنۀ ترور و وحشت، ویرانی و آدمکشی، چنین گسترده نشده بود. آنها عمق و وسعت خطر سهمگینی را که در راه ایران، کمین کرده بود، به روشنی، دیده بودند و با این بینش و دوربینی، ایمان و آگاهی که سرنوشت شان را به سرنوشت ایران، گره میزد، جان در گرو نجات میهن دربند نهادند.

جانباختگان قیام ۱۸ تیرماه ۱۳۵۹ به هیچ روی شکست نخوردند. ناکامی مبارزان ملی در یک مرحله، از دیدگاه کسانی که ملت و آزادی مدار هستی و علت وجودی شان را تشکیل میدهد، نامش شکست نیست. شکست یک قیام زمانیست که ضرورت قیام منتفی شود و امید چیرگی بر اهریمن از دست برود. امروز با افشاندن هر چه بیشتر ماهیت سیاه تبهکاران، ادامۀ راه جانباختگان قیام هر چه ضروری تر شده است.

سازمان دهندگان قیام هجدهم تیرماه، زمانی به براندازی فتنه همت گماردند که بسی از مخالفان و مدعیان کنونی براندازی، سر بر بالین امام کذاب داشتند و در پی ناکام شدن قیام، برخی از آنها تیغ خونین رژیم را برای کشتار افسران و درجه داران و غیر نظامیان شرکت کننده در قیام صیقل دادند و برخی دیگر، با سکوت خویش، بر احکام بیدادگاهها صحه نهادند.

امروز، در گیروداری که فضای ترور و وحشت در ایران، سنگین تر از هر زمان و کارنامۀ روح الله خمینی، هر روز خونین تر از روز پیش است، سزاوار ترین تجلیل از خاطره جانباختگان قیام هجدهم تیر ماه، پیمودن راهی است که آنان به روی ما گشودند، یعنی تلاش ورزیدن و از پای ننشستن در طلب حاکمیت ملی، استقلال و آزادی. در این راه، همانند آنها به سلاح آگاهی و ایمان مجهز باید بود .

امروز، هرگونه تلاش ملی در براندازی رژیمی که میکوشد چرخهای تاریخ را به عقب برگرداند و خونین ترین و رذیلانه خشونت و بیداد را بر جامعۀ ایران روا میدارد، باید همان راهی را طی کند که این دلاوران، در پرتو آگاهی و شناخت خویش در برابر ملی گرایان گشودند.

در سالگرد قیام هجدهم تیرماه ۱۳۵۹ که به عنوان نخستین حرکت ملی سازمان یافته برای براندازی فتنۀ اهرمنان ویرانگر و خون آشام در تاریخ ایران ثبت شده است. در برابر عظمت روح، ایمان و شهامت کم مانند جانباختگان قیام، سر تعظیم فرود می آورم.

ایران هرگز نخواهد مرد

شاپور بختیار

هجدهم تیرماه ۱۳۶۲

  • وام گرفته از آرشیو نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران