پزشکان و کادر درمان قهرمانان سال۲۰۲۰

0
139

وقتی عقرب های ساعت از شروع امسال خبر می دادند،شاید بدبین ترین انسانها نیز به ذهن شان خطور نمی کرد که نزدیک دو میلیون نفر جان خود را بر اثر ویروس کرونا از دست بدهند.
آری ویروس کروناجدیدترین ساخته دست بشر برای جنگ بیولوژیک و کشورهای سرمایه داری بشمار می رود که در پی اهداف و مقاصد سران قدرت تولید شد و در این میان جان مردم عادی فدای این قدرت طلبی هاشد!؟
در این گذر بخشی از جامعه بودند که شاید سال های  بسیاری ارزش کار آنها نمودی عادی داشت،شاید روزگاری وبا،حسبه،سل،کزاز و بسیاری از بیماری های اینچنین جهان هزاران تن را می گرفت و دنیا در پی کشف راههای مقابله بود گذشته بود و افراد جوامع و پیشرفته هرگز تصور نمی کردند مجددا به اهمیت حضور ایشان پی ببرند.
پزشکان،پرستاران ،کادر درمان و حتی کارکنان بخش نظافت این گروه در جامعه در تمام این روزها و ماهها با فداکاری و رشادت در تک تک لحظات خطر آفرین به نجات جان انسانها شتافتند و از استراحت ،خانواده و جان خویش گذشتد تا جامعه پیرامون خویش را به روزگار قبل بازگردانند.
چه بسیار عزیزانی که در این راه سخت و خدمت به مردم  در جایجای کره زمین جان خویش را از دست دادند تا دیگران را نجات دهند.
شاید سیاستمداران و تمام عناصری که در پی قدرت طلبی ها و چنگ و دندان نشان دادن ها و بگذارید بهتر بگویم سرمایه داران و صاحبان غول های تجارت جهانی در پشت درهای بسته برای سود و ثروت بیشتر این پلان و تصمیم کثیف و مرگبار را می گرفتند،به این نکته بیشتر فکر می کردند دنیای فناپذیر است و شاید روزی آنها جان خود را بر اثر یکی از همین تصمیم ها از دست بدهند.
مردم عادی دنیا از کجا می دانند شاید سران قدرت با غول های فروش محصولات بهداشتی،سلولوزی و تجارت آنلاین برای سود سهام و تجاری برندهایشان تبانی نکردند و یک سال دنیا را به سرحد نابودی کشاندند!؟
یقینا اثرات ویروس کرونا تا سالها از اقتصاد تا آموزش و پرورش دنیا را  برجای خواهد ماند و حداقل  پنج تا هشت سال زمان خواهد برد تا واکسن  این ویروس در دسترس همه جمعیت کره زمین خواهد بود.
 واقعیت امر این است که تصور دنیا بعد از رخداد کوید ۱۹بدون جامعه پزشکی بسیار وحشتناک و دور از تصور است ،و اگر این عزیزان نبودند منتظر کشته شدن میلیون ها نفر و شاید نابودی نظم جان بودیم.
گروه دیگری از جامعه پزشکی بایست چه اکنون و چه قرن ها بعد در کتب تاریخ با افتخار و ادب نام ببریم،محققان و متخصصان علوم آزمایشی هستند که از روزهای انتشار و تکثیر ویروس کرونا روزها و شب های بسیاری در لابراتوارها و اتاق های آزمایشگاهی خطرات را به جان خریدند و در پی کشف واکسن کوید۱۹تلاش می کنند،تا دنیا و زندگی را به روال عادی پیش از کرونابازگردانند.
در هرحال سال۲۰۲۰با همه مصائب و سختی ها رو به پایان است و از همین جا درود می فرستیم به تمام اعضای کادر درمانی دنیا و خانواده های ایشان و برایشان سلامت آرامش آرزو می کنیم.
برای تمام انسان های بیگناه که جان خویش را بر اثر ویروس کرونا از دست دادند طلب آمرزش و مغفرت می کنیم.
برای تمام انسانهایی که درگیر این ویروس مهلک هستند نیز طلب سلامت و تندرستی داریم و امیدواریم بزودی به روال گذشته بازگردند.
باصدای بلند نه یک بار بلکه هر روز تکرار کنیم

“پزشکان،پرستاران،کادر درمان تا دنیا دنیا باشد زحمات ،رشادت و تلاش شما فراموش نخواهد شد”