پایان دوره ریاست ستاره درخشش بر بخش فارسی صدای آمریکا

0
793

الیزابت رابینز معاون‌کل صدای آمریکا با ارسال ایمیل کوتاهی به کارمندان بخش فارسی خبر از انتصاب لیلی سلطانی بعنوان کفیل بخش فارسی داد.