پایان اعتصاب ایرانیانی که لب های خود را دوخته بودند

0
174

نه تن ایرانی که در شمال فرانسه در اعتراض به بسته شدن بخش جنوبی جنگل، دست به اعتصاب غذا زده و لب های خود را دوخته بودند، به اعتصاب خود پایان دادند.

بعد از اینکه وکیل مدافع این گروه یک اعلامیه ای را خواند، که در آن وضع این ایرانیان، که مدتی را در اعتصاب غذا به سر بردند، تشریح شده بود، آنان با ابراز این که تعهدات اخیر حکومت برای آنان یک نوع پیروزی است،  قبول کردند که به اعتصاب خود پایان بدهند. آنان به این ترتیب، لب های دوخته شدۀ خود را دوباره باز کردند و بعد از رسیدگی به زخم های آنان، این اشخاص مورد مراقبت دکتران بدون مرز قرار گرفتند.

در اعلامیۀ آنان آمده است که ما تصمیم گرفتیم به اعتصاب خود پایان بدهیم. دلیل این پایان دادن، احترام به کسانی که از آنان پشتیبانی کردند و برای صحت آنان در تشویش بودند، و همچنان اعتماد به تعهد دولت فرانسه، مبنی بر بهبود آوردن در حال و اوضاع مهاجران در بخش شمالی جنگل کاله بوده است. این تعهد دولت، به نظر آنان یک نوع پیروزی است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ کار های مربوط به بستن جنگل جنوبی، که در آن بین ۸۰۰ تا بیشتر از ۳۰۰۰ مهاجر زندگی میکردند، هفتۀ گذشته پایان یافت. تعدادی از مهاجران در یک اردوگاه، در مرکز جنگل ساکن شده اند و تعداد دیگری از آنان در محلات دیگری جا به جا شده اند. این گروه ایرانیان که اعتصاب غذا کرده بودند، هنوز محل زندگی آیندۀ خود را انتخاب نکرده اند و در حال حاضر، بصورت موقت در شمال جنگل زندگی میکنند.