«وطن امروز» و «۹ دی» به دادگاه ارجاع شد

0
138

جلسه امروز دوشنبه ۴ آبان ماه هیئت نظارت بر مطبوعات با حضور اکثریت اعضا به مباحث نظارتی اختصاص یافت و پرونده ۳ نشریه به دادگاه ارجاع شد.

به نقل از سایت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، در این جلسه مقرر شد به روزنامه «وطن امروز» بایت درج مطلبی با عنوان “چه کسی بود صدا زد سیمان؟” منتشرشده در تاریخ ۲۶ مهرماه تذکر داده شود و پرونده روزنامه به دادگاه ارجاع شود.

همچنین به هفته نامه «۹دی» بابت مطلبی با عنوان “این رای مخدوش است” منتشرشده در تاریخ ۲۵ مهر تذکر داده و پرونده نشریه به دادگاه ارجاع شد.

بنابراین گزارش در این جلسه مقرر شد به دوماهنامه “چشم انداز ایران” بابت درج مطلبی با عنوان ” چرا ملی؟ چرا مذهبی؟” تذکر داده و پرونده نشریه به دادگاه ارجاع شود.