وضعیت حاد جسمی زندانی سیاسی آرش صادقی و ممانعت از درمان وی

0
206

زندانی سیاسی آرش صادقی همچنان در شرایط  حاد جسمی است  و  از ناراحتی گوارشی شدیدا رنج می برد اما بازجویان وزارت اطلاعات از درمان این زندانی سیاسی ممانعت می کنند . بازجویان اطلاعات همچنین به منظور تحت فشار روحی  قرار دادن وی و خانواده اش ۲ ماه است که از ملاقات با همسرش ممانعت می کنند.

از طرفی دیگر در پی اعتصاب غذا و اعتراضات گسترده زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج فشارها و محدودیت ها بر زندانیان سیاسی این زندان از سوی زندانبانان ولی فقیه بصورت طاقت فرسایی رو به افزایش  است و بدستور صریح وزارت اطلاعات و دادستانی زندانیان سیاسی از اولیه ترین حقوق انسانی و امکانات محروم شده اند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، بازجویان وزارت اطلاعات در حال اجرای طرحی ضدبشری  علیه زندانیان سیاسی هستند .آنها همزمان با تشدید فشارهای غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی در حال اجرای تدریجی انتقال زندانیان سیاسی به بندهای عمومی هستند  که باندهای مافیایی بازجویان وزارت اطلاعات  در آن قرار دارند تا زندانیان سیاسی را  با شدت بیشتری  مورد اذیت و آزارقرار دهند.