وزیر نفت رئیسی برای عرض ارادت خدمت سفیر روسیه رسید

0
248

این برای اولین بار در تاریخ ایران است که یک وزیر آنهم وزارتخانه‌ای با این اهمیت برای روز ملی روسیه چنین کاری کرده!

در سال‌های قبل، معاونان برخی وزارت‌خانه‌ها مثل وزارت خارجه یا از نهاد ریاست‌ جمهوری می‌رفتند!