وحشت خبرگزاری فارس از روسیه

0
220

استفاده از کلمه “دعوت” بجای احضار!

پس از توئیت بحث برانگیز سفارت روسیه در مکان تاریخی کنفرانس تهران، سفیر روسیه به وزارت خارجه احضار شد.