واکنش مدیر مسئول خبرگزاری رسمی سلسلۀ نعمت‌اللهی در مورد خبر کذب فوت دکتر نورعلی تابنده

0
265

مدیر مسئول خبرگزاری مهر تابنده در مورد خبر کذب رسانه های درون مرزی که خبر درگذشت دکتر نوعلی تابنده، قطب دراویش سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاه را بازتاب داده بودند واکنش نشان داد و نوشت:

مسئولین خبرگزاری مهر و سایر خبرگزاری‌هایی که خبر کذب فوت دکتر نورعلی تابنده «مجذوب‌علیشاه» قطب جلیل‌القدر سلسلۀ نعمت‌اللهی سلطانعلیشاهی را منتشر نموده‌اید، از شما سؤالاتی دا‌ریم که خواهان پاسخگویی به آن هستیم؛

اول اینکه منبع خبرتان کجا بوده و از چه منبعی استفاده نموده‌اید؟ و دلیل اینکه چنین خبری را به کذب و دروغ منتشر ساخته‌اید، در این شرایط بحرانی که بر کشور حاکم است چیست؟

به بازی گرفتن احساسات جامعۀ بزرگ درویشان ایران چه نفعی برای شما و سیاستگزاران تان دارد؟

در خاتمه، خبرگزاری‌هایی مثل شما چه تفاوتی با «آمدنیوز» دارد که در اسفند ماه ۱۳۹۶ در واقعۀ گلستان هفتم سعی در انتشار اخبار کذب و تهییج جامعه درویشی می‌نمود؟ آیا میان شما و ایشان فرقی هست؟

مدیر مسئول خبرگزاری مهر تابنده
مسعود رخشان