هویدا: مساله مسکن با یک حرکت سریع حل خواهد شد

0
216
روزنامه رستاخیز – ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۵