همزمان با حضور کوفی عنان درایران،۸ زندانی برای اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند

0
252

بنابه گزارشات رسیده انتقال جمعی حداقل ۸ زندانی از سالنهای مختلف واحد ۲ زندان قزل حصار کرج به سلولهای انفرادی جهت اجرای احکام قرون وسطایی و ضدبشری اعدام.

صبح روز یکشنبه ۶ دی ماه حداقل ۸ زندانی از سالنهای مختلف واحد ۲ زندان قزل حصار کرج به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام منتقل شدند .این زندانیان از سالنهای۱، ۲،۳، ۵ و۷ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج می باشند.

اسامی و مشخصات تعدادی از زندانیانی که به سلولهای انفرادی منتقل شدند به قرار زیر می باشد:

۱ـ فیض مراد از سالن ۱ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج همراه با یک زندانی دیگر

۲ـ یونس تقی پور ۲۹ ساله ،او بیش از ۵ سال در سالن ۲ واحد۲زندان قزل حصار کرج زندانی بود

۳ـ بهرام بدری ۳۰ ساله، که نزدیک به ۲ سال در زندان بود، همراه با ۲ زندانی دیگر از سالن۳ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج به سلول انفرادی منتقل شد.

۴ـنظر علی پکوک ۳۶ ساله نزدیک به ۳ سال در سالن ۵ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود

۵ـ میثم حاجی ۲۹ ساله از سالن ۷ معروف به دار القرآن واحد ۲ زندان قزل حصار کرج . این زندانی برای دومین بار پای چوبه دار برده می شود .

انتقال جمعی حداقل ۸ زندانی برای اجرای احکام قرون وسطایی اعدام در حالی صورت می گیرد که متاسفانه کوفی عنان همراه با تعدادی از شخصیتهای جهانی در ایران بسر می برند و حضور شخصیتهای جهانی در کنار رژیمی که تقریبا بصورت روزانه اعدام می کند باعث تشجیع رژیم ولی فقیه برای ادامه دادن به جنایت علیه بشریت در ایران است.

آخوند حسن روحانی رئیس جمهور منصوب ولی فقیه که در سازمانهای بین المللی دم از صلح ، حقوق بشر و غیره می زند بصورت روزانه چوبه های دار را برای جوانان ایران بر افراشته و به جنایت علیه بشریت ادامه می دهد.

جامعه ایران نیزبه دلیل سرکوب خونین ، به تاراج دادن اموالشان، فقر، بیکاری ،شکنجه و زندان در آستانه انفجار عمومی قرار گرفته است . آخوند علی خامنه ای سر جنایتکار علیه بشریت روزانه همراه با آخوندهای همدستش مانند ؛آخوند حسن روحانی ،صادق لاریجانی و محمود علوی که مجری سیاستهای جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه هستند برای ایجاد فضای رعب و وحشت و جلوگیری از اعتراضات گسترده مردم دست به اعدام می زند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال جمعی زندانیان به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم اعدام به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه کیفری بین المللی است

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۶ بهمن ۹۲ برابر با ۲۶ ژانویه ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل