نقد کردن کارت اعتباری ممنوع است

0
149

ثبت‌نام برای دریافت کارت‌های اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی در حالی از ابتدای مهرماه کلیدخورده که هنوز برخی شعب بانک‌ها در انتظار بخشنامه داخلی نشسته‌اند.

کارت‌های اعتباری درصورت تسویه مشتریان قبل از سررسید، سودی به آن تعلق نمی‌گیرد و در غیراین صورت دارندگان کارت اعتباری باید اصل اعتبار استفاده شده را با نرخ سود ۱۸درصد برگردانند.

تردید برخی بانک‌ها در صدور کارت اعتباری در حالی شکل گرفته که بانک مرکزی از آنها خواسته بود تا ابتدای مهرماه امسال عرضه آن را شروع کنند.

به گزارش همشهری؛ بانک مرکزی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی اعلام کرد: «نقد شدن مبلغ اعتبار کارت‌های اعتباری نزد پذیرنده‌ها به‌دلیل اینکه موجب انحراف موضوع از کارکرد اصلی و اهداف متصور بر آن می‌شود، مطلقاً ممنوع است.»