نشست مجلس موسسان نظام فدرال دمکراتیک روژاوا- شمال سوریه

0
127

گزارشگر آزاد و همراه خبرنامه ملی ایرانیان دیاکو قادری گزارش نمود؛ مجلس مؤسسان نظام فدرال دمکراتیک روژاوا و شمال سوریه نخستین جلسه رسمی خود را در شهر درک برگزار کرد.

در این جلسه علاوه بر هدیه یوسف و منصور السلوم به‌عنوان روسای مشترک، همچنین ۲۶ عضو دیگر این مجلس نیز شرکت داشتند.

به دنبال سخنان السلوم این جلسه بدون حضور خبرنگاران ادامه یافت. منابع آگاه گزارش دادند محور گفتگوها در اولین جلسه مجلس مؤسسان نظام فدرال دمکراتیک روژاوا و شمال سوریه، نحوەی تلاش‌های دیپلماتیک و معرفی چارچوب‌های آن برای افکار عمومی بود. همچنین در این جلسه کمیتەای برای پیگیری تدوین قرارداد اجتماعی موردنظر در این نظام تشکیل‌شده است.

این مجلس با استناد به مفاد قطعنامه شماره ۲۲۵۴ شورای امنیت از سازمان ملل متحد خواست که همەی طرف‌های درگیر در بحران سوریه را به گفتگوهای صلح این کشور در ژنو دعوت کند.

منصور السلوم طی سخنانی با تأکید بر آنکه پروژه فدرالیسم پیشنهادی از سوی آنان بهترین گزینه برای حل بحران سوریه است گفت: “این نظام می‌تواند منجر به صلح در سوریه شده و به جنگ پایان دهد چرا که برآمده از اراده عموم ساکنان منطقه و اقشار اجتماعی از جمله زنان و جوانان بوده و هرگونه سیاست‌های نژادپرستانه را مردود می‌داند.”

وی اضافه کرد: “ما در جلسه نخست طی گفتگو درباره بحران سوریه به این نتیجه رسیدم که طرفین شرکت‌کننده در کنفرانس ژنو اعم از حکومت بعث و مخالفان وابسته به ریاض در یک زمینه به توافق رسیدەاند و آنهم مخالفت با نظام فدرال دمکراتیک روژاوا- شمال سوریه است. این در حالی بوده که آنها هیچ طرحی برای حل مسائل ندارند و بدون مشارکت دیگر نیروها و ساکنین غایب سوریه در کنفرانس ژنو نخواهند توانست راه حلی ارائه دهند. سازمان ملل متحد باید بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴ همەی طرف‌های داخلی درگیر در بحران سوریه را به گفتگوهای ژنو دعوت کند.”

منصور السلوم همچنین به تلاش برخی جریانات برای معرفی پروژه فدرالیسم دمکراتیک به عنوان یک طرح کردی انتقاد کرد و گفت: “علاوه بر کردها، آشوریان، ارامنه، سریانی‌ها، ترکمن‌ها و چچن‌ها در این پروژه سهیم هستند. این آزمونی جدید بوده که طبق آن همەی تنوعات ساکن منطقه می‌توانند بر مبنای اصول آزادی در اداره جامعه خویش مشارکت کنند. این پروژه بر خلاف نظر مخالفانش به اتحاد و یکپارچگی در سوریه منجر می‌شود.”

رئیس مشترک مجلس موسسان نظام فدرال همچنین از تشکیل چهار کمیته برای تدوین پیمان‌نامه اجتماعی، روابط دیپلماتیک، رسانه و مطبوعات و کمیته فعالیت اجتماعی خبر داد و اعلام کرد این کمیتەها طبق برنامەریزی مشخص به وظایف خود عمل خواهند کرد.