نرمش جمهوری اسلامی در لوزان بر سر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد

0
178

عباس عراقچی، سرپرست تیم مذاکره کنندۀ اتمی جمهوری اسلامی در گفتگوهای لوزان گفت که بیانیۀ مطبوعاتی مشترکی امروز دربارۀ پیشرفت های صورت گرفته در این گفتگوها منتشر خواهد شد که در عین حال جمع بندی دربارۀ توافقات تاکنون به دست آمده بر سر برنامۀ اتمی جمهوری اسلامی است.

وی همچنین گفت که برخی اختلافات هنوز به قوت خود باقی هستند، هر چند اختلافات باقی مانده به سختی اختلافات قبلی نیست که به راه حل رسیده اند. عباس عراقچی سپس تأکید کرد : مادام که همۀ موارد اختلاف رفع نشده باشند، نمی توان از راه حل نهایی یا توافق عمومی بر سر برنامۀ اتمی جمهوری اسلامی سخن گفت. معاون وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی از اظهار نظر صریح در مورد “دو سه اختلاف باقی مانده” خودداری کرد و تنها گفت که اعتماد سازی و رفع تحریم ها از جمله مواردی هستند که بحث درباره شان همچنان جریان دارد.

با این حال مهمترین سخنان عباس عراقچی مربوط به توافقات صورت گرفته بر سر تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی بود. معاون وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی تلویحاً تأئید کرد که جمهوری اسلامی از خواست رفع تحریم های سازمان ملل در حال حاضر صرف نظر می کند مشروط به این که تحریم های اروپا و آمریکا علیه بانک مرکزی و نظام مالی جمهوری اسلامی برچیده شوند.

سرپرست تیم مذاکره کنندۀ اتمی جمهوری اسلامی تصریح نمود که تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی متنوع اند و مراجعی که این تحریم ها را تصویب نموده اند نیز مختلف اند. عباس عراقچی اضافه کرد که جمهوری اسلامی مصر است که در گام نخست تحریم های بین المللی علیه اقتصاد و نظام مالی جمهوری اسلامی که خارج از سازمان ملل تصویب شده اند برچیده شوند و چارچوب مشخصی برای رفع تحریم های سازمان ملل در آینده از هم اکنون تعیین شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ معنای سخن عباس عراقچی این است که جمهوری اسلامی  و به ویژه رهبر جمهوری اسلامی نرمش فوق العاده ای از خود نشان داده اند تا آنجا که رهبر جمهوری اسلامی تاکنون رفع تحریم های سازمان ملل را شرط ادامۀ گفتگوها اعلام کرده بود. عراقچی در جای دیگری از سخنانش افزود که نگارش متن توافقنامه از مدت ها قبل آغاز شده است.