نایاب شدن دارو و کاهش شدید نان در زندان مرکزی زاهدان

0
132

بنابه گزارشات رسیده  نایاب شدن دارو کاهش شدید نان و نانی که به زندانیان داده می شود بو و طعم گازوئیل میدهد .

طی روزهای گذشته نان در زندان مرکزی زاهدان بشدت کاهش یافته است و نانی که در طی ۳ روز گذشته به زندانیان داد شده است بوی و طعم گازوئیل می دهد و غیر قابل خوردن است به این دلیل است که زندانیان سیاسی و عادی از گرفتن نان خوداری می کنند.در حال حاضر برای هر چند نفر یک قرص نان داده می شود .

از طرفی دیگر فروشگاه زندان مواد غذایی کنسرو شده که اکثرا تاریخ مصرف آنها منقضی شده است به چندین برابر قیمت معمول به زندانیان بی دفاع فروخته می شود. رئیس فروشگاه زندان فردی به نام شهرکی می باشد که داماد پهلوانی رئیس حفاظت و اطلاعات زندانهای استان سیستان و بلوچستان است.

زندانیان بی دفاع نسبت به قیمتهای سرسام آور نمی توانند اعتراض کنند در صورت اعتراض به سلولها انفرادی و مورد شکنجه های وحشیانه قرار می گیرند

همچنین مدتی است که دارو در زندان مرکزی زاهدان نایاب است و زندانیان که به بهداری مراجعه می کنند یا به آنها دارو داده نمی شود و یا اینکه به حداقل رسیده است. حتی دارو ها و قرصهای تسکین دهنده در بهداری زندان یافت نمی شود و این مسئله می تواند در زندان به دلیل نبود غذای کافی و سوء تغذیه ، شکنجه های وحشیانه که منجر به جراحتهای عمیق و شکستگی می شود و نیاز به درمان دارد باعث مرگ مرگ آنها شود.

از طرفی دیگر زندانیانی که دچار بیماریهای سخت مانند سرطان و غیره هستند به حال خود رها شده اند ودچار مرگ تدریجی و دردناک هستند.

رژیم ولی فقیه در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته است و عملا در آستانه سرنگونی است و حتی قادر به تامین مواد اولیه برای مردم ایران نیست و به این دلیل آخوند علی خامنه ای صحبت از نرمش قهرمانان و آخوند روحانی صحبت از مذاکره با غرب را در پیش گرفته است ولی از طرفی دیگر جنایت علیه بشریت در ایران بلاوقفه ادامه دارد و تمامی شرایط موجود در جامعه حاکی از آن است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، کاهش شدید نان و یا دادن نان با طعم و بوی گازوئیل ، کمیاب شدن دارو در زندان و عملا قطع درمان اولیه زندانیان بی دفاع را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم به مراجع قضایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۹ مهر۱۳۹۲ برابر با اول اکتبر ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

دبیر کل ملل متحد

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد