میمون‌ها درست را از نادرست تشخیص می‌دهند

0
170

تاکنون باور عمومی براین بود که تنها انسان‌ها از توانایی حفظ باورهای غلط و نادرست برخوردارند، اما نتایج تحقیقی جدید نشان می‌دهد میمون‌ها نیز توانایی تشخیص درست را از نادرست در خود پرورش داده‌اند.

 این مطالعه توسط محققان دانشگاه داک، کیوتو، سن‌اندروز و موسسه انسان‌شناسی تکاملی ماکس‌پلانک روی میمون‌های در قفس انجام گرفته‌است. در این تحقیق به هر میمون دو ویدیوی کوتاه نشان داده شد.

در یکی از این ویدیوها فردی در لباس کینگ‌کونگ درون یکی از دو تل کاهی که در تصویر دیده می‌شد پنهان می شود درحالی که مردی درحال تماشا کردن او است. مرد به صورت موقت از دری خارج می‌شود و در زمان نبود او،‌فردی که لباس میمون به تن دارد از درون کاه‌ها بیرون آمده و فرار می‌کند. زمانی که مرد باز می‌گردد تلاش می‌کند تا فرد میمون‌نما را درون کاه‌ها بیابد.

در ویدیوی دوم فرد میمون‌نما سنگی را درون یکی از دو جعبه موجود در تصویر قرار می‌دهد درحالی که مرد او را تماشا می‌کند، اما زمانی که مرد اتاق را ترک می‌کند سنگ را برمی‌دارد و زمانی که مرد باز می‌گردد تلاش می‌کند سنگ درون جعبه را بیابد.

محققان با استفاده از ابزار رصد چشم مادون قرمز توانستند دریابند که میمون‌ها در بخش‌هایی خاص از فیلم‌ها، بیشتر به کدام بخش از تصویر نگاه می‌کنند. نتایج بررسی‌ها نشان داد زمانی که مرد به اتاق بازمی‌گردد،‌میمون‌ها به توده کاه یا جعبه‌ای نگاه می‌کنند که می‌دانند مرد به اشتباه به آن نزدیک خواهد‌شد، حتی با وجود اینکه دیده بودند مرد میمون نما اتاق را ترک کرده یا سنگ را دزدیده‌است.

به گفته محققان این عملکرد میمون‌ها با رفتار کودکان دو ساله که در آزمایشی مشابه حضور داشتند همخوانی دارد. این اولین‌باری است که یک نوع حیوان توانسته در آزمایش باور نادرست موفق عمل کند.

به گزارش همشهر به نقل از گاردین؛ درصورتی که آزمایش‌های بعدی نتیجه این آزمایش‌ها را تایید کنند، می‌توانند دریچه‌ای جدید از عمق درک میمون‌ها نسبت به یکدیگر را به سوی دانشمندان باز کنند.