موج جدید اقدامات سرکوبگرانه علیه زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج

0
151

روز شنبه ۱۷ آبان ماه حوالی ساعت ۱۱:۰۰ زندانی سیاسی افشین بایمانی که به حبس ابد محکوم می باشد توسط طریقی رئیس بند ۴ با فریب و اینکه با او کار دارند وی را احضار نمودند . زندانی سیاسی افشین بایمانی به محض مراجعه به طریقی زندانبانان ولی فقیه او را به بازرسی زندان و از آنجا به سلولهای انفرادی بند ۵ زندان گوهردشت کرج منتقل نمودند.

زندانبانان ولی فقیه حتی به او اجازه بردن داروهای مربوط به بیماری قلبی و لباسهایش را  ندادند. زندانبانان از ترس اعتراض و مقاومت زندانیان سیاسی نسبت به اعمال سرکوبگرانه به این روش فریبکارانه متوسل شدند.

حوالی ساعت ۱۱:۳۰ زندانبانان قصد داشتند  زندانی سیاسی ارژنگ داودی را به بهانه انتقال به بهداری  به سلولهای انفرادی منتقل کنند اما زندانی سیاسی ارژنگ داودی از رفتن خوداری کرد. پس از شکست طرح فریبکارانه زندانبانان  ولی فقیه متعاقب آن امیریان  مدیر داخلی زندان و پاسداری به نام بای مدیر بازرسی زندان به سلول زندانی سیاسی ارژنگ داودی مراجعه نمودند و خواهان انتقال وی به بازرسی زندان شدند ولی زندانی سیاسی ارژنگ داودی از رفتن خوداری نمود .

همزمان با حضور ۲ تن از مسئولین و شکنجه گران زندان گوهردشت کرج در سلول زندانی سیاسی ارژنگ داوی ، انبوهی از گارد ویژه زندان در بیرون از سالن تجمع کرده بودند و قصد تحریک و یورش به زندانیان سیاسی را داشتند.

زندانیان سیاسی سالن ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت کرج هنگامی که به اقدامات سرکوبگرانه و قصد انتقال زندانی سیاسی ارژنگ داودی پی بردند ، در راهروی سالن ۱۲ تجمع کردند و اقدام به اعتراضات گسترده نمودند. زندانبانان ولی فقیه وقتی که با مقاومت و اعتراضات گسترده زندانیان سیاسی روبرو شدند عقب نشینی نمودند و تنها به این مسئله اکتفا نمودند که زندانی سیاسی ارژنگ داودی روز یکشنبه ۱۸ آبان ماه خود را به بازرسی زندان معرفی نماید. زندانی سیاسی ارژنگ داودی به آنها اعلام نمود تا زمانیکه علت آن را متوجه نشود هرگز به بازرسی زندان مراجعه نخواهد کرد.

در حال حاضر فضای سالن ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت کرج متشنج می باشد و به نظر می آید که موج جدید یورش ، سرکوب و انتقال زندانیان سیاسی به سلولهای انفرادی بدون هیچ دلیلی آغاز شده است.

در حالی موج جدید سرکوب زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج آغاز می شود که زمین خوار و جنایتکار علیه بشریت جواد لاریجانی برای توجیه جنایتهای ۲ برادر خویش علی لاریجانی که مسئول قانون گزاری سرکوبگرانه است و دیگری آخوند صادق لاریجانی تحت نام قضا مشغول صدور احکام قرون وسطایی سنگسار، قطع اعضای بدن ، اعدام های گروهی و سایر جنایتهای  دیگر است با وعده  و وعید سعی دارد که در شورای حقوق بشر کشورها را فریب دهد و از بازخواست جهانی فرار نمایند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، موج جدید سرکوب زندانیان سیاسی مستقل و آزادیخواه در زندان گوهردشت کرج و انتقال زندانیان سیاسی به سلولهای انفرادی  به منظور شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای پدرخوانده داعش و ولی فقیه رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۷ آبان۱۳۹۳ برابر با۸  نوامبر۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل