منظورسناتور مک کین از رهبر معنوی اپوزیسیون ایران چه کسی است؟ فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی

1
465

چند روز پیش آقای رضا پهلوی برای دیداربا دو سناتور آمریکایی از احزاب دموکرات و جمهوریخواه به سنای آمریکا رفته بود. فیلمبردار این صحنه ها نیک آهنگ کوثر؛ کارتون کش( کارتونیست) کارمند سابق خاندان هاشمی رفسنجانی بود. این ملاقات ها تنها برای فیلمبرداری و انداختن عکس های یادگاری کاربرد دارد. سناتور مک کین در دیدار با رضا پهلوی گفت :« با همه دوستانمان در اپوزیسیون [ایران ] همکاری خواهیم کرد از جمله رهبر معنوی آن »

اشاره سناتور مک کین به چه کسی بود ؟ مک کین چه کسی را رهبر معنوی اپوزیسیون ایران می شناسد؟

درماه آوریل گذشته جان مک کین سناتور جمهوریخواه آریزونا و رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا برای دیدار خانم مریم رجوی رئیس جمهور مجاهدین خلق به آلبانی سفر کرد. مک کین در ملاقات با مریم رجوی گفت: « من از شما تشکر می‌کنم، به‌ خاطر این ‌که یک الگو هستید، الگویی برای تمام جهان که نشان می‌دهد هر آن کس که خواهان مبارزه و فداکاری برای آزادی است آن‌ را به ‌دست خواهد آورد و شما نمونه‌ یی برای همه کسانی هستید که در جهان برای این هدف مبارزه می‌کنند.»

نه خانم رجوی و نه آقای رضا پهلوی هیچیک مشخصات لازم را برای رهبری معنوی جامعه ایران ندارند. رهبران معنوی تاریخی ایران همواره از پشتیبانی اکثریت توده مردم ایران، از چپ تا راست و مذهبی و سکولار برخوردار بوده اند. درچند دهه گذشته در تاریخ ایران بجز دو تن که توانسته اند نقش رهبری معنوی را در جامعه ایران ایفا کنند و مسبب تغییرات بنیادی در کشور شوند؛ دکتر محمد مصدق و آیت الله روح الله خمینی بودند. این هر دو موفق شدند توده های مردم را در راستای اهداف خود؛ نیک یا بد، به جنبش در آورند.

سناتور مک کین می داند که هم اکنون در ایران کسانی به قد و قامت دکتر مصدق و آیت الله خمینی وجود ندارند که بتوانند نقش رهبر معنوی را بازی کنند. بخش مهمی از ایرانیان آقایان سیّد محمد خاتمی و میرحسین موسوی را گزینه های مناسبی برای انجام اصلاحات مخملی در ایران می دانند و اصلاح طلبان رژیم اسلامی و کشور های غربی نیز چشم امیدشان به این زوج مذهبی – سیاسی دوخته شده است.

با توجه به مسائلی که از چهار دهه گذشته تاکنون در ایران رخداده است، نه سیّد محمد خاتمی و نه میر حسین موسوی و نه هیچیک از شخصیت های اپوزیسیون خودی و ناخودی در اندازه های دکتر مصدق و آیت الله خمینی نمی باشند و شرایط لازم را برای رهبری معنوی دارا نمی باشند.

آقای مک کین باید بداند که اصولاً مسئله رهبری معنوی در جامعه ایران چشم اندازی ندارد و رهبر معنوی منتخب آمریکا! نیز نمی تواند جایگاهی در میان مردم ایران به دست آورد.

شانزدهم ژوئن ۲۰۱۷

یک دیدگاه

  1. کنشگران سیاسى واجتماعىً با کاربست ابزاروروش وشیوه هاى مبارزه نشان مى دهند که به دنبال چه محتوا وکیفیت وهدفى هستند.درواقع وسائل وشیوه ى دستیابى به هدف ماهیت ومحتوى رامى سازد.نبرد کنونىً درسطح ملى وجهانى نبرد میان جبهه حمایت وحفاظت ازجان وحرمت وکرامت انسانىً وزیست بوم که برایندش قدرت اجتماعى کنشگران صنفى ومدنى وفرهنگى واجتماعىًواقتصادى وزیست محیطى وسیاسى که ابزار دستیابى به اهدافشان شریف وپاک ومتکى به توانمندى مادى وذهنی وروانى وفیزیکى خودساخته وپرورش یافته تجربه خودى وبومى وایرانىً واخلاق جهانشمول انسانىً است.هرگز درضمیروذهن وزندگىً درپىً استثمار انسان وزمین واستفاده ابزارى ازان براى دستیابى به هدفشان نیستند..جبهه قدرتگراوسوداگرا وثروتاندوز کهً نگاه ابزارى وشى واره به انسان وزیست بوم با تمام ظرفیت بهً برداشت بى رؤیه وجنون أمیز از زیستکره واستثمار بى رحمانه از نیروى کار انسانىً داشته وبازدارنده رشد منطقى وتاریخى وخودشکوفایى ظرفیت هاى منحصربفرد انسانىً است .قدرت سیاسى طبقه برتر جهانى وهمدستان منطقه اى وملى وایرانىً حاکم با ابزار جهل وفقروترس بادستگاه سرکوب ومسخ سازى به ناتوان سازى وفرسایش قربانیان مزدبگیر فکرى ویدى میلیاردى جهانى که تنها منبع اصلى ثروت ورفاه وامکانات زیستى مادى ومعنوی هستند مى پردازند..مثلث جهانى قدرت سیاسى طبقه برتر سرمایه دارى جهانى وصهیونیسم وارتجاع مذهبى مىباشند.که با هر شیوه وأبرار غیر انسانىً وغیر اخلاقى وخشنونت أمیز براى کسب اهدافشان که همان حفظ ساختار طبقاتى نابرابر وبهرکشى وحشیانه از هستى انسان جهانى ومادرمان زمین استفاده مى کنند. با این مقدمه هرکنش فردى وگروهى درسطح خرد وکلان خروجى وپیامدش یا درخدمت قدرت اجتماعى جهانى وملى است که باید کنترل ومدیریت وتعیین کننده سرنوشت خود باشند وَیَا قدرت سیاسى طبقه حاکم جهانى بحران افرین وجنگ افروز وفاجعه بار انسانىً وزیست محیطى باشد..اکنون اگر ذرهاى به دانش وعقلانیت وخردوواقعیت وشفافیت وتجربه تاریخى تحولات اجتماعى بشریت بنگریم .خواهیم اموخت که سرنوشت هرملتى در گروه اگاهى وأراده وشجاعت وباورمند ى به توانمندى ذاتى ودرونى خود وسازمان یافتگى وسامان دهى شهروندان مسول وتحول خواهً وپاک دست ونیک پندار واخلاق گرا وانسانمدارنهفته است .راه رهایى وازاده گى وابادى ایران عزیز از فرایند پیوند قدرت اجتماعى سازمان یافته داخل با تشکل وأحزاب سیاسی حرفه اى ومستقل شهروندمدار اخلاق گرا وانسان محور برون مرزوناالوده به سرمایه هاى بیگانگان که در پى تاراج منافع وحقوق وثروت ایران مى باشند،باشد..لأبى گرى وگدایى کردن از ساختارى که ذات ودرونً مایه آش نفى استقلال وتعیین سرنوشت مردم ایران بوده واست .تجربه تاریخى ١۵٠ سال اخیر واز جمله انتشار إسناد محرمانه سیا أمریکا ونقش کلیدى واساسى در براندازى دولت مردمى ومستقل منتخب ملت شریف ایران دکتر محمد مصدق نشان مى دهد هرگز قدرت سیاسى طبقه وهیئت حاکمه أمریکا وجهان سرمایه دارى براى ایران وخاورمیانه تحولات دمکراتیکً ومردم سالارى اجتماعى خودگردانى ومستقل موافق نیست .بلکه بر منافع تاراجگرانه طبقاتى خواهان بى ثباتى وتجزیه وهرج ومرج واشوب وجنگ مذهبى ونژادى وإقلیمی ودولت هاى کوچک وناتوان ووابسته است .سناریویى که با پیدایش اسرائیل از ١٩۴۵ تا کنون ادامه دارد.حاکمیت قدرت سیاسى أمریکا خوب مى دانست اگر مدیریت واندیشه مصدق ویارانش تداوم یابد با رشد وتوسعه اقتصادى وپیشرفت اجتماعى وتقویت طبقه متوسط توسعه سیاسى شکل مى گیرد .نهاده ها وتشکل هاى صنفى ومدنى اتحادیه ها وسندیکا ها ى شهروندان شهرى وروستایى به شکل تصاعد هندسى رشد مى یابند .انگاه از درون ان احزاب مترقى وحرّفه اى تمامى طبقه هاى اجتماعى متولد مىشوند..کشور ومردم ایران وارد گفتمان خود مدیریتًى وخودگردانىً وتوسعه پایدار وایین سرنوشت خود مى شوند.سپس این ملت اگاه وسازمان یافته ومستقل وبااراده وهمبسته ومتحد خودشان روابط ومناسبات جهانى را تعیین وتعریف مى کنند..ارى إتاق هاى فکر وسازمانهاى امنیتى واطلاعاتى قدرت سباسى امریکا وشرکتهاى نفتى جهانى چشم انداز دستاورد نهایى کارنامهً دولت مصدق وملت ایران تشخیص داده بودند.پیروزى مصدق وملت ایران تبدیل به بک الگوى مدیریتًى بر منابع طبیعى وکانى بویژه نفت کالأى استراتژیک درخاورمیانه وجهان خواهدشد.درحالى که امریکاى پیروز ازجنگ دوم جهانى وسرکرده وتام اختیار بإزسازى اروپا ویران شده خود را رهبر بلامنازع جهان مى داند..وبراى همه جهان الگوى توسعه مبتنى بر نیاز ماشین جنگىً وصنعتى خودرا تعیین مىکند. خام فروشى وتولید تک محصولى کشورهاى نفت خیر خاورمیانه ومعادن خیز امریکاى لاتین وافریقا به قیمّت ارزان وتبدیل شدن ان به کالاها به بهاى چندین برابر غارت منابع ملى استراتژى جدى وحیاتى امریکا وهمدستان اروپایى تا کنون بوده است. . سقوط مصدق ١٩۵٣ دولت أربنز گواتمالا که با انتخاب دموکراتیکً به قدرت رسید ١٩۵۴ با هواپیما منفجر شد.. دولت عبدالکریم قاسم ١٩۵٨ با مدیریت سیا وهمدستان اوباش عراقى صدام حسین درکنار وکشته شد..نیروهای سیاسى اگاه ومسول ومیهن دوست ومردم گرا واخلاق مدار آشنا به کاردهاى قدرت هاى جهانى هستند . نیک مى دانندً که هدف وانگیزه ومقصد شان ازحمایت ودفاع وتقویت أفراد وگروههاًى سیاسى موجود چیست .بدین جهت تمامى توجه وتمرکز راابتدا برظرفیت هاى تحول خواه وبرانداز داخل وخارج ایرانى وبه مؤازرت ارتباط با نهادهاى مدنى وفرهیخته وجنبش اجتماعى مردمى غیر وابسته جهانى است. تا ضمن همراهى وهمسویی اهرمى فشار باشند بر قدرتهاى خود در راستاى پذیرش جنبش دمکراسى اجتماعى واقتصادى خواهى وبرابر جویانه وحقوق بشرى مردم ایران . دراین فرایند مشارکتى دموکراتیکً مردمى وداوطلبانه ومسولانه وانسامدارانه واخلاق گرایانه مى توان امید به تحول ساختارى داشت.

Comments are closed.