معلم بازنشسته زندانی با دوختن لبان خود اقدام به اعتصاب غذا در زندان زاهدان نمود

0
139

بنابه گزارشات رسیده معلم بازنشسته زندانی محمد امین آگوشی روز گذشته در اعتراض به عدم اجازه ملاقات با همسرش که مد تی است در کومای کامل فرو رفته و ایجاد شرایط غیر انسانی با دوختن لبان خود دست به اعتصاب غذا زد . بازجویان وزارت اطلاعات بجای رسیدگی به خواسته های وی او را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان زاهدان منتقل نمودند.

روز سه شنبه ۲۷ اسفند ماه معلم بازنشسته زندانی محمد امین آگوشی در اعتراض به عدم دادن مرخصی به وی به منظور دیدار با همسرش که مدتها است در کمای کامل بسر می برد و در آستانه مرگ قرار دارد و همچنین ایجاد شرایط غیر انسانی ، با دوختن لبان خود دست اعتصاب غذا زد.

هفته ها سعی داشت که از طریق تشریح وضعیت همسرش آنها را متقاعد کند تا به وی مرخصی دهند ودائما با وعده و وعیدهای دروغین قوه قضاییه روبرو می شد.

بازجویان وزارت اطلاعات نه تنها به وی امکان دیدار با همسرش را ندادند بلکه او را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان زاهدان منتقل کردند تا وی را تحت شرایط غیر انسانی و فشارقرار دهند .

همسر معلم زندانی از اوایل زمستان در اثر سکته قلبی به کما فرو رفت و بعد از چندین روز بستری بودن در بیمارستان او را بدون اینکه بهوش بیاید مرخص نمودند و در حال حاضر در منزل شخصی اش در حالت کومای کامل نگهداری می شود . در حالیکه در چنین شرایطی نیاز به مراقبتهای ویژه پزشکی دارد .

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، عدم ایجاد امکان دیدار این معلم زندانی را با همسرش که مدتهاست در کومای کامل قرار دارد و در آستانه مرگ می باشد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار دخالت برای پایان دادن به شرایط غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۸اسفند ۹۲ برابر با ۱۹ مارس۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل